Σάββατο 23 Απριλίου 2022

Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος. Χριστός Ανέστη!!! -Vid-