Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Το σύστημα εθνικής αναγνώρισης που απαιτεί από όλους τους Αμερικανούς να φέρουν αναγνωρισμένο από την κυβέρνηση δελτίο ταυτότητας που περιέχει «βιομετρικά χαρακτηριστικά». Χωρίς αυτήν την κάρτα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν θα μπορείτε να εργαστείτε σε αυτή τη χώρα.

καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
Αποκ. 13,17               Και δια να θλίψη και ταλαιπωρήση τους Χριστιανούς, πειθαναγκάζει, κανείς να μη ημπορή να αγοράση η να πωλήση, εκτός εκείνων που έχουν το χάραγμα και την σφραγίδα του θηρίου, η οποία σφραγίς είναι το όνομα του θηρίου η ο αριθμός, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του.