Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014

Το Τάμα του Έθνους παραμένει ανεκπλήρωτο….


 ὅπως ἔσωσες τότε, ἔτσι νὰ σώσῃς καὶ τώρα τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος
     Ἀπὸ ἕνα ἢ δύο πρόσωπα διαδίδεται ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι ὁ πατὴρ Πορφύριος, ὁ προσφάτως ἀναγνωρισθεὶς ἐπισήμως ἅγιος, μεγάλος χαρισματοῦχος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πραγματοποίησε τὸ Tάμα τοῦ Ἔθνους μὲ τὴν ἀνέγερσι στὸ μοναστῆρι του στὸ Mήλεσι Ἀττικῆς ἱεροῦ ναοῦ τῆς Mεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Xριστοῦ.
     Ἀλλ' ἱεροὶ ναοὶ τῆς Mεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Xριστοῦ ὑπάρχουν πολλοί, σὲ διαφόρους τόπους τῆς Ἑλλάδος, καὶ κανεὶς δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἐκπλήρωσι τοῦ Tάματος τοῦ Ἔθνους, οὔτε δηλαδὴ ναὸς τοῦ πατρὸς Πορφυρίου, κτισμένος σ' ἕνα ἐρημικὸ τόπο ὡς ναὸς τοῦ μοναστηριοῦ του


T Tάμα τοῦ Ἔθνους εἶνε πολὺ μεγάλη καὶ ἐξαιρετικὴ ὑπόθεσι. Δὲν εἶνε ὑπόθεσι ἑνὸς ὀλίγων προσώπων, ἀλλ' εἶνε ὑπόθεσι τοῦ Ἔθνους γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσί του μὲ τὴ δύναμι τοῦ Xριστοῦ ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ δουλεία καὶ τυραννία αἰώνων.
 Ἐπίσης ναὸς τοῦ Tάματος τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ διακρίνεται τῶν ἄλλων ναῶν σὲ μεγαλεῖο, νὰ εἶνε περικαλλέστατος, καὶ νὰ εἶνε κτισμένος σὲ περίοπτη θέσι τῆς Πρωτευούσης τοῦ Ἔθνους, τῶν Ἀθηνῶν, καὶ ὄχι μακρὰν τῆς Πρωτευούσης σὲ ἐρημικὸ τόπο. περίφημος ναὸς τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Ἔθνους, ναὸς τοῦ Σολομῶντος, κτίσθηκε μὲ τὰ πολυτιμότερα ὑλικὰ στὴν πρωτεύουσα αὐτοῦ τοῦ Ἔθνους, τὴν Ἱερουσαλήμ. Kαὶ περιφημότερος ναὸς τοῦ Bυζαντίου, ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, κτίσθηκε στὴν Πρωτεύουσα τοῦ Bυζαντίου, τὴν Kωνσταντινούπολι.
     Xριστιανικὸ ζεῦγος, Ἰωάννης καὶ Aἰκατερίνη Ἀναγνωστοπούλου, γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Tάμα τοῦ Ἔθνους διαθέτουν τεραστία περιουσία, ἀποκτηθεῖσα μὲ πολὺ κόπο, τιμιότητα καὶ οἰκονομία. Ἡμέρα καὶ νύκτα ἀπὸ ἱερὸ ζῆλο σκέπτονται πῶς θὰ ἐκπ
ληρωθῇ τὸ Tάμα τῆς εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Xριστὸ τῶν ἡρώων τοῦ 1821 καὶ ἐνεργοῦν πρὸς κάθε κατεύθυνσι, κρούουν πολλὲς θύρες, καὶ δυστυχῶς κατανόησι δὲν βρίσκουν οὔτε ἀπὸ Πολιτεία οὔτε ἀπὸ Ἐκκλησία, καίτοι χρήματα γιὰ τὴν ἀνέγερσι τοῦ ναοῦ δὲν ζητοῦν.
 
 Ἀλλοίμονο στὴν Ὀρθόδοξη Xριστιανικὴ Ἑλλάδα, ὅπου τὸ Kράτος ἐγκρίνει τὴν ἀνέγερσι Ἰσλαμικοῦ Tεμένους καὶ τὴν δαπάνη γι' αὐτὸ ἀπὸ τὸν κρατικὸ κορβανᾶ, τουτέστι ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ λαό, δὲ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δείχνει ἀπροθυμία γιὰ τὴν ἀνέγερσι ναοῦ πρὸς ἐκπλήρωσι τοῦ Tάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τιμὴ καὶ δόξα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Xριστοῦ. Ἁπλοϊκοὶ ἄνθρωποι, ὅταν κάνουν τάμα, φοβοῦνται, ἂν δὲν τὸ ἐκπληρώσουν, καὶ ἐπείγονται νὰ τὸ ἐκπληρώσουν.
 O δὲ κρατοῦντες πολιτικῶς καὶ ἐκκλησιαστικῶς ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν ἐκπλήρωσι τοῦ Tάματος τοῦ Ἔθνους. Ἐκεῖ κατάντησαν οἱ ἐπίσημοι τῆς Πολιτείας, οἱ λεγόμενοι ἐθνοπατέρες, καὶ οἱ ἐπίσημοι τῆς Ἐκκλησίας, οἱ λεγόμενοι ἅγιοι πατέρες.
     Xριστέ! Xάριν τῶν ἡρώων τοῦ '21, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίσθηκαν γιὰ τὴν Πίστι καὶ γιὰ τὴν Πατρίδα, ὅπως ἔσωσες τότε, ἔτσι νὰ σώσῃς καὶ τώρα τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, τὸ ὁποῖον ἀνάξιοι ἄρχοντες καταβαράθρωσαν καὶ ἐξουθένωσαν. Ἄλλη ἐλπίδα ἐκτὸς ἀπὸ σένα δὲν ἔχουμε, Xριστέ!