Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014

Αναρωτιούνται οι υπεύθυνοι του Πολυτεχνείου για τους χώρους 'γιάφκες '

Το Συμβούλιο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υποστηρίζει ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν χώροι που αποτελούν «άβατα». Σε σχετική επιστολή προς την Πολυτεχνειακής κοινότητα, που υπογράφει ο πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου και καθηγητής στο ΜΙΤ , ζητείται να διασφαλιστεί ότι η διάθεση συγκεκριμένων χώρων σε ομάδες σπουδαστών μπορεί να γίνεται μόνο με απόφαση της Διοίκησης και με την προϋπόθεση ότι οι χώροι θα είναι ανοικτοί σε όλους τους σπουδαστές, ενώ η Διοίκηση θα διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου των χώρων αυτών οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο.Συμβούλιο ΕΜΠ: Οι κινητοποιήσεις δεν πρέπει να έχουν αντίκτυπο σε εκπαίδευση και έρευνα
Επίσης στο ίδιο κείμενο το Συμβούλιο του Ιδρύματος ζητά από τη Διοίκηση, με τη βοήθεια του συνόλου των μελών της πολυτεχνειακής κοινότητας, να διασφαλιστούν τα ακόλουθα:

- Η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας δεν πρέπει να συνεπάγεται το κλείσιμο του ΕΜΠ, ή ακόμα και μιας σχολής. Θα πρέπει να διατίθεται προσωπικό ασφαλείας, κατά τα οριζόμενα από το νόμο. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να παρεμποδίζεται η είσοδος μελών της πολυτεχνειακής κοινότητας στους χώρους του ιδρύματος.

- Οι τυχόν κινητοποιήσεις στο Ίδρυμα δεν πρέπει να περιορίζουν ή να καταργούν τα βασικά δικαιώματα εκπαίδευσης, έρευνας και εργασίας των υπολοίπων.

- Είναι αυτονόητο ότι τα όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος πρέπει να συνεδριάζουν με τη νόμιμη σύνθεσή τους, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται χωρίς εξωθεσμικές πιέσεις και να διασφαλίζεται η εγκυρότητά τους.

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι η πρόσφατη παρατεταμένη κρίση προκάλεσε μεγάλες βλάβες στο ΕΜΠ: Στην ποιότητα εκπαίδευσης ακόμη και αν έχει διασωθεί το εξάμηνο, στις εκπαιδευτικές ανταλλαγές, στην έγκαιρη εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και στην αξιοπιστία του ΕΜΠ ως ερευνητικού εταίρου, στις διεθνείς επιστημονικές σχέσεις των διδασκόντων, στον προγραμματισμό της ζωής των σπουδαστών, και ιδιαίτερο στο ηθικό και στις σχέσεις των μελών της πολυτεχνειακής κοινότητας. Επίσης αρνητική εικόνα διαμορφώθηκε και στην κοινωνία με την πλήρη αδράνεια του Ιδρύματος.