Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΕΠΕΣΕ ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΤΟΠΗΜΑ


ΒΑΡΥΤΑΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: «ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ;»

 Σημεῖον πρὸς σημεῖον ἀναίρεσις τοῦ,|

καθ’ ὑπαγόρευσιν ΘΕΟΚΤΟΝΩΝ,

φυλλαδίου «Πρὸς τὸν λαό»!


ΒΑΡΥΤΑΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:

«ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ;»


Ἐμβόλια: «παρασκευάζονται πάνω σὲ ζωντανὰ ἐμβρυϊκὰ κύτταρα»,

«περιέχουν μεταλλικὰ νανοσωματίδια», «εὐθύνονται διὰ θανάτους»,

«δὲν παρέχουν ἀποδεδειγμένη ἀνοσία καὶ προστασία»

καὶ οἱ ἐμβολιασμένοι «μεταδίδουν τὴν ἀφρικανικὴ μετάλλαξη

8 φορὲς περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἀνεμβολίαστους»


Γράφει ὁ Δρ. Δηµήτριος Ἀντωνίου,

PhD (HON), FRCS, Διδάκτωρ Μοριακῆς Ἀνοσολογίας,

Γενικὸς Χειρουργὸς-Ὀγκολόγος


Ἡ παροῦσα µελέτη εἶναι ἡ ἀπάντησή µας στὴν ἔγγραφο-διακήρυξη «Πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ Λαό», ποὺ ἐξέδωσε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, παροτρύνοντάς τον νὰ κάνει τὰ ἐµβόλια κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ, τὰ ὁποῖα ἐκτὸς τῶν θανατηφόρων παρενεργειῶν των, ἔχουν παρασκευαστεῖ πάνω σὲ «ἐµβρυϊκὰ ἀνθρώπινα νεφρικὰ κύτταρα (κυτταρικὲς σειρές)», (ὅπως τὸ γράφει ἡ ἴδια ἡ ἑταιρεία AstraZeneca καὶ τὸ παραδέχεται κι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος), µὲ ἀποτέλεσµα τὰ ἐµβόλια αὐτὰ νὰ περιέχουν τὰ ἀνθρώπινα ἐµβρυικὰ κύτταρα ἀκέραια, ἢ µέρη των ἢ/καὶ διάφορες χηµικές των οὐσίες. 


Τὰ ἀνθρώπινα ἐµβρυϊκὰ κύτταρα αὐτὰ προέρχονται ἀπὸ ἐκτρώσεις ἀνθρώπινων ἐµβρύων (ὅπως τὸ παραδέχεται κι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στὴν παραπάνω διακήρυξή της!), οἱ ὁποῖες συνιστοῦν παράνοµες, ἀήθεις καὶ ἀντι-χριστιανικὲς ἀνθρωποκτονίες, ἀλλὰ καὶ ΘΕΟΚΤΟΝΙΕΣ ταυτόχρονα, δεδοµένου ὅτι δολοφονοῦν τὸ «Κατ’ Εἰκόνα Ἐκείνου Πρόσωπον τοῦ Ἐµβρύου».


1) Τὰ  ἐµβόλια  κατὰ  τοῦ  κορωνοϊοῦ  δὲν  εἶναι  ἀποτελεσµατικὰ  κατά  τῆς µετάλλαξης «Δέλτα», διότι ἐὰν ἦταν ἀποτελεσµατικὰ θὰ τὴν εἶχαν σκοτώσει καὶ δὲ θὰ εἶχε, αὐτή, ἐµφανιστεῖ κἄν. Ὅµως, τὰ ἐµβόλια αὐτά, ἀπὸ τὸν τρόπο δράσης των, ΔΕΝ σκοτώνουν τὸν ἰό, οὔτε τὶς µεταλλάξεις του, ἀλλὰ µόνο τὸν ἀδρανοποιοῦν ζωντανό.


 Οἱ µεταλλάξεις γενικά, ἀναπτύσσονται, ἐπειδὴ ἀκριβῶς εἶναι ἀνθεκτικὲς ἔναντι τῶν ἐµβολίων! Κι ἀκόµα πιὸ κρίσιµο εἶναι, ὅτι ἡ µετάλλαξη «Δέλτα» (κι οἱ µεταλλάξεις Α (Ἀγγλίας), Β (Ν. Ἀφρικῆς), Γ (Βραζιλίας) ποὺ µᾶς ταλαιπωροῦν) δὲν ἐµφανίστηκαν τυχαῖα, ἀλλὰ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ἀπὸ τὰ ἐµβόλια! (1).


2) Ἤδη οἱ φαρµακευτικὲς ἑταιρεῖες καὶ ἐθνικὲς ἀρχές, ἔχουν ἀνακοινώσει ὅτι οἱ ἐµβολιασµένοι µὲ τὶς δύο δόσεις θὰ χρειαστοῦν καὶ τρίτη δόση µὲ νέο ἐµβόλιο λόγῳ τῆς µετάλλαξης «Δέλτα»! Τὴν ὁποία δὲν πιάνουν τὰ τωρινὰ ἐµβόλια. Κι ἡ τακτικὴ αὐτὴ θὰ συνεχιστεῖ, διότι καὶ τὸ νέο ἐµβόλιο θὰ προκαλέσει καὶ νέα µετάλλαξη ἀνθεκτικὴ σὲ αὐτὸ κ.ο.κ. Θὰ ἐµβολιάζεστε χωρὶς τέλος.


3) Εἶναι ἀνήθικο, ἐπικίνδυνο καὶ ἐγκληµατικὸ ψέµα, ὅτι «σχεδὸν» ὅλοι οἱ διασωληνωµένοι εἶναι ἀνεµβολίαστοι, διότι ἰσχύει ΑΚΡΙΒΩΣ τὸ ἀντίθετο, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ ἐπίσηµα κρατικὰ στατιστικὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχουν δηµοσιεύσει τὰ ἀντίστοιχα κράτη κι ἔχω δηµοσιεύσει ἐδῶ: zwidosia.blogspot.com, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προκύπτει ὅτι τὸ 45-65% τῶν διασωληνωµένων στὶς ΜΕΘ εἶναι ἐµβολιασµένοι! Κι ἐµεῖς µιλᾶµε µὲ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ὄχι ἁπλοῦς ἰσχυρισµούς.


Ἄφωνοι κι ἐξοργισµένοι οἱ Ὀρθόδοξοι σὲ ὅλον τὸν κόσµο, εἶναι µάρτυρες τῆς παραδοχῆς τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας ὅτι τὰ ἐµβόλια, ποὺ αὐτὴ ἔνθερµα ὑποστηρίζει, παρασκευάζονται πάνω σὲ ΖΩΝΤΑΝΑ ἐµβρυϊκὰ ἀνθρώπινα (νεφρικὰ) κύτταρα, ποὺ προέρχονται ἀπὸ «θεραπευτικὲς» ἐκτρώσεις τὶς δεκαετίες 1960, 1973, 1985!

 Κατ’ ἀρχὴν τὰ ἐµβόλια αὐτὰ τῆς AstraZeneca κατασκευάστηκαν στὴν Ἀγγλία καὶ Γερµανία κι ἡ ἑταιρεία αὐτὴ ΔΕΝ ἀναφέρει οὔτε τὴν πηγὴ οὔτε τὴν χρονολογία προέλευσής των, οὔτε ὅτι ἔχουν ληφθεῖ ἀπὸ «θεραπευτικὲς» ἐκτρώσεις κι ὄχι ἀπὸ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ-ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ. 

Συνεπῶς οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ψεύδονται; Δεύτερον, μήπως τὰ ἐµβόλια αὐτά, περιέχουν ἀναγκαστικὰ κυτταρικὰ στοιχεῖα τῶν ΖΩΝΤΑΝΩΝ ἐµβρυϊκῶν αὐτῶν κυττάρων, ἐπειδὴ ἀναπτύχθηκαν πάνω σὲ αὐτὰ καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι ΖΩΝΤΑΝΑ (ἀλλιῶς δὲν θὰ µποροῦσε νὰ γίνει ἡ καλλιέργεια καὶ ἡ παρασκευὴ τῶν ἐµβολίων). Τέλος, πνευµατικὰ καὶ θρησκειολογικά, ΟΛΕΣ οἱ ἐκτρώσεις συνιστοῦν ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ, διότι τὸ ἔµβρυο θεωρεῖται ὡς «ΖΩΝΤΑΝΗ ΥΠΑΡΞΗ» ἀπὸ τὴν σύλληψή του (γονιµοποίησή του).

 Ἡ ἔκτρωση εἶναι ἡ αἱµατηρὴ δολοφονία τῆς ΚΑΘ’ ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ὕπαρξης τοῦ ἐµβρύου. Εἶναι µία ΘΕΟΚΤΟΝΙΑ.


4) Γιὰ τὴ βλάσφηµη, µοχθηρή, βέβηλη κι ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΥΤΗ παραδοχὴ καὶ παρότρυνση τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρέπει νὰ παρέµβει τὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν προβλεποµένων ἐπιτιµίων καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς Ἱερᾶς Τάξεως, ἀπαλείφοντας τὴ ΜΑΥΡΗ ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΙ ΑΙΡΕΣΗΣ ποὺ εἰσήγαγαν στὴν Ὀρθόδοξη πίστη οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.


Ἰδοὺ ἐδῶ τὸ κείµενο παρασκευῆς τοῦ ἐµβολίου τῆς AstraZeneca, πάνω στὰ ἐµβρυικὰ ἀνθρώπινα κύτταρα (κυτταρικὲς σειρές).


NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

COVID-19 Vaccine AstraZeneca suspension for injection


COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant])


QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

These are multidose vials which contain 8 doses or 10 doses of 0.5 ml per vial (see section 6.5).


One dose (0.5 ml) contains:


Chimpanzee Adenovirus encoding the SARS-CoV-2 Spike glycoprotein (ChAdOx1-S)*, not less than 2.5 × 108 infectious units (Inf.U)


* Produced in genetically modified human embryonic kidney (HEK) 293 cells and by recombinant DNA technology.


This product contains genetically modified organisms (GMOs).


5) Βεβαίως, ἔχει πλέον τεκµηριωθεῖ κι ἀναγνωριστεῖ ἀπὸ τὴ Διεθνῆ Ψυχιατρικὴ Ἐπιστηµονικὴ Κοινότητα, ἡ “PrionDisease” (ἀσθένεια Prion) ποὺ εἶναι µία µορφὴ ἄνοιας, ἤτοι νοητικῆς ἀποδιοργάνωσης, τῶν ἐµβολιασµένων, τῶν ὁποίων ὅλοι µας ἔχουµε πλέον ἐµπειρία στὸ περιβάλλον µας (2).


6) Στὴν Ἰατρικὴ ἀπὸ τὸ 2011 χρησιµοποιοῦνται, σὲ µία διαδικασία ποὺ λέγεται magnetofection (4, 5, 6) µαγνητικὰ νανοσωµατίδια (πολὺ µικρὰ ἀόρατα σωµατίδια) διάφορων µετάλλων (κυρίως ὀξείδιο τοῦ σιδήρου (σκουριά), ἢ γραφενίου ἢ ἄλλα µέταλλα), πάνω στὰ ὁποῖα προσκολλῶνται διάφορα φάρµακα (συνήθως χηµειοθεραπεία) καὶ γονίδια DNA-RNA (γιὰ τὴν γενετικὴ θεραπεία   διάφορων   γενετικῶν   παθήσεων   καὶ   καρκίνων),   ἀλλὰ   καὶ «γενετικὰ» ἐµβόλια (ὅπως εἶναι τὸ mRNA ἐµβόλιο τῆς Pfizer), τὰ ὁποῖα (γονίδια καὶ µαγνητικὰ νανοσωµατίδια), περικλείονται στὴ συνέχεια µέσα στὴ διπλῆ λιπιδικὴ µεµβράνη νανολιπιδίων (νανο-λιποσωµάτων) ἐνισχυµένης µὲ DOPA-PEG (receptor-ligandinteraction), γιὰ νὰ προσδώσουν ἀνθεκτικότητα καὶ προστασία στὰ παραπάνω συµπλέγµατα ἀπὸ τὴν ἀνοσολογικὴ ἀντίδραση τοῦ ὀργανισµοῦ. 

Τὰ µαγνητικὰ αὐτὰ συµπλέγµατα, στὴ συνέχεια, ὁδηγοῦνται µὲ ἐξωτερικοὺς µαγνῆτες ποὺ ἐφαρµόζονται ἐξωτερικὰ στὸ σῶµα µας, στὰ διάφορα ὄργανα ποὺ ἐνδιαφερόµαστε (π.χ. στὸ ἧπαρ), στὰ κύτταρα τῶν ὁποίων τὰ συµπλέγµατα αὐτὰ εἰσβάλλουν «µὲ τὴ βία», δίκην «µαγνητικῆς σφαίρας» (γι’ αὐτὸ καὶ καλοῦνται «magnetic bullets»), ὥστε νὰ πετύχουµε καλύτερο «θεραπευτικὸ» ἀποτέλεσµα. Τὰ συµπλέγµατα αὐτὰ εἰσβάλλουν στὰ ἀνθρώπινα κύτταρα «βιαίως» διὰ τῆς µαγνητικῆς ἑλκυστικῆς δύναµης, διὰ τοῦ µηχανισµοῦ τῆς Enhanced Permeability and Retention effect (EPReffect), τῆς   (παθητικῆς)   διάχυσης (diffusion), ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς ἐνεργητικῆς «ἐνδοκύττωσης» (endocytosis) (φαγοκύττωσης) τῶν ἀνθρώπινων κυττάρων καὶ συγκεντρώνονται πέριξ τοῦ πυρήνα πρὶν νὰ εἰσέλθουν σὲ αὐτό, ὅπου ἀπελευθερώνουν τὸ DNA/φάρµακο ποὺ φέρουν, τὸ ὁποῖο στὴ συνέχεια ἐνσωµατώνεται στὸ ἀνθρώπινο DNA. 

Καµία σχετικὴ µελέτη ΔΕΝ ἔχει δείξει ὅτι τὰ µαγνητικὰ αὐτὰ µεταλλικὰ νανοσωµατίδια (ὀξείδιο τοῦ σιδήρου ἢ γραφένιο, ἢ ἄλλο µέταλλο) ἀποβάλλονται ἀπὸ τὸν ὀργανισµὸ µὲ τὰ οὖρα, κόπρανα ἢ ἱδρώτα. Ἡ ἐνσωµάτωσή των στὰ ἀνθρώπινα κύτταρα εἶναι µόνιµη, σύµφωνα µὲ ὅσα εἴπαµε παραπάνω. Ἔτσι γίνονται ἄλλωστε ὅλες οἱ γνωστὲς δηλητηριάσεις µὲ διάφορα ἐπαγγελµατικὰ µέταλλα (σίδηρο, ἀλουµίνιο, νικέλιο, ἄργυρο κλπ).


Συνεπῶς, μήπως ὁ ἀντίθετος ἰσχυρισµὸς τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι δυστυχῶς ψευδής; Σχετικὰ τώρα µὲ τὰ ἐµβόλια κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ, ἔχει ἀποδειχτεῖ  ὅτι,  ἰδιαίτερα  οἱ  ἐµβολιασµένοι  µὲ  τὸ  ἐµβόλιο  τῆς  Pfizer, µεταµορφώνονται σὲ «ἀνθρώπινους µαγνῆτες», πάνω στὸ σῶµα τῶν ὁποίων προσκολλῶνται διάφορα -σχετικὰ βαρειὰ- µέταλλα καὶ τὸ κυριότερο, ὅταν πλησιάζεις στὸ σῶµα των µία πυξίδα (τοῦ κινητοῦ σας) αὐτὴ γυρίζει σὰν τρελλή, ἐνῷ ὅταν τὴν ἀποµακρύνεις, παύει νὰ γυρίζει καὶ δείχνει πρὸς τὸ σῶµα τοῦ ἐµβολιασµένου στὴν κατεύθυνση τοῦ «Βόρειου Πόλου».

 Ἔχει ἐπίσης δηµοσιευτεῖ πανεπιστηµιακὴ µελέτη, ἀπὸ τὴν ὁποία προκύπτουν βάσιµες ὑποψίες ὅτι τὸ ἐµβόλιο τῆς Pfizer, περιέχει τέτοια νανοσωµατίδια, πάνω στὰ ὁποῖα ἔχει προσκολληθεῖ τὸ mRNA τοῦ ἐµβολίου, γιὰ νὰ εἰσέλθει µὲ «τὴ βία» στὰ κύτταρά µας γιὰ ἀποτελεσµατικότερο ἀποτέλεσµα! (10-11).


7) Καθηµερινά δηµοσιεύονται, ἐκτὸς τῶν ἐλαφρῶν παρενεργειῶν καὶ ἄµεσες σοβαρότατες παρενέργειες ἀπὸ τὰ ἐµβόλια (περικαρδίτιδες ἰδιαίτερα στὰ παιδιά, ἐγκεφαλικὲς καὶ περιφερικὲς θροµβώσεις ἰδιαίτερα στὶς γυναῖκες καὶ στὶς ἐγκυµονοῦσες (γι’ αὐτὸ διακόπηκε τὸ ἐµβόλιο τῆς AstraZeneca), περιφερικὲς παραλύσεις (ἀπὸ τὴ µέση καὶ κάτω), τυφλώσεις, κωφώσεις κι ἀπώλεια γεύσης κι ὄσφρησης, ἀπὸ τὸ ἐµβόλιο τῆς Pfizer, τὸ ὁποῖο παρουσιάζει ἔντονη νευροτοξικὴ δράση, ἡ ὁποία προκαλεῖ, ὅπως εἴπαµε καὶ πνευµατικὴ ἔκπτωση (ἄνοια) (νόσο Prion). 

Ὅλες οἱ παραπάνω παρενέργειες εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ ὁδηγήσουν µελλοντικὰ σὲ θανάτους τῶν ἀσθενῶν, ἢ σὲ µια «νεκρὸ-ζώντανη» ἐπιβίωσή των.


Ἐδῶ οἱ ἐπίσηµες παρενέργειες τοῦ ἐµβολίου τῆς Pfizer ἀπὸ τὴν ΕΜΑ: ema.europa.eu, adrreports.eu


8) Ἀπὸ ἔγγραφο τῆς Pfizer ποὺ ἔχω δηµοσιεύσει στὸ blog µου www.zwidosia καὶ στὸ issuu.com ἔχει ἀποδειχτεῖ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἑταιρεία, ὅτι τὸ mRNA τοῦ ἐµβολίου τους συγκεντρώνεται κατὰ 90% στὰ σπερµατοζωάρια καὶ ᾠάρια, ὡς ἀναµένεται ἄλλωστε λόγῳ τῆς ταχύτερης ἀναπαραγωγῆς τῶν κυττάρων αὐτῶν.

 Καὶ ποιὲς εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις τῆς συγκέντρωσης αὐτῆς; Τὴν ἀπάντηση τὴ δίνει ἡ ἐργασία (7) τοῦ πανεπιστηµίου ΜΙΤ τῶν ΗΠΑ (τὸ µεγαλύτερο τεχνολογικὸ- βιολογικὸ παν/µιο τοῦ κόσµου), τὸ ὁποῖο ἀπέδειξε ὅτι τὸ mRNA τοῦ φυσικοῦ ἰοῦ καὶ ἐµβολίου αὐτοῦ (ποὺ εἶναι τὸ ΙΔΙΟ µὲ αὐτὸ τοῦ φυσικοῦ ἰοῦ), µέσα στὰ κύτταρα τῶν ἐµβολιασµένων (καὶ συνεπῶς µέσα στὰ σπερµατοζωάρια καὶ ᾠάριά των µετατρέπεται σὲ DNΑ κι ἐνσωµατώνεται στὸ ἀνθρώπινο DNA, µεταλλάσσοντάς το, σχηµατιζοµένων ἔτσι «Χιµαιρῶν DNA» (DNA – τέρατος), ἀνθρωπίνου – ἰικοῦ – ἐµβολιακοῦ DNA – DNA, µὲ ἀπροσδιόριστες συνέπειες στὸ χρόνο. 

Ἐλπίζω νὰ µή δοῦµε καὶ στὴ χώρα µας φαινόµενα Ναγκασάκι καὶ Χιροσίµα, στὶς ὁποῖες ἀκόµα γεννιοῦνται παραµορφωµένα βρέφη, ἀπὸ τὴ βλάβη τοῦ DNA τῶν ἀνθρώπων τῆς ἀτοµικῆς βόµβας τοῦ 1945, ἡ ραδιενέργεια τῆς ὁποίας ἔβλαψε καὶ µετάλλαξε τὸ DNA των, µὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ἐνεργεῖ καὶ τὸ ἑµβόλιο αὐτό, ὅπως καὶ τὰ ὑπόλοιπα. Θὰ δοῦµε τὰ ἑπόµενα χρόνια τὶς ἐπιπτώσεις τῶν ἐµβολίων αὐτῶν τόσο στὴ γονιµότητα τῶν ζευγαριῶν, ὅσο καὶ στὶς «τερατογενέσεις» (7).


9) Τὰ ἐµβόλια, κατὰ παραδοχὴ τῶν ἑταιρειῶν, εἶναι πειραµατικά, τῶν ὁποίων ἡ περίοδος δοκιµῆς των πάνω στοὺς ἀνθρώπους, λήγει τὴν 23-01-2023! Καὶ γι’ αὐτὸ τοὺς ἔχει χορηγηθεῖ «ἄδεια ὑπὸ Ὅρους» ἢ «ἔκτακτης ἀνάγκης», ποὺ σηµαίνει -ὅπως λένε οἱ ἄδειες αὐτὲς- ὅτι ἡ ἀποτελεσµατικότητα κι ΑΣΦΑΛΕΙΑ τῶν ἐµβολίων αὐτῶν ἀξιολογοῦνται κάθε δύο µῆνες ἀπὸ τὴν ΕΜΑ (Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισµὸς Φαρµάκων), γιὰ τὸ ἐὰν συνεχιστοῦν ἢ ὄχι, ἀνάλογα µὲ  τὶς παρενέργειες  καὶ θανάτους  ποὺ αὐτὰ  προκαλοῦν στοὺς ἐµβολιασµένους!


Ἰδοὺ τί ἀναφέρει ἡ Pfizer στὸ ἐπίσηµο ἔγγραφό της γιὰ τὸ ἐµβόλιό της: «Οἱ συµµετέχοντες προβλέπεται νὰ παρακολουθοῦνται γιὰ ἕως καὶ 24 µῆνες µετὰ τὴ δόση 2 (µέχρι τὴν 23-01-2023),γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῆς ἀσφάλειας καὶ τῆς ἀποτελεσµατικότητας ἔναντι τῆς COVID-19». ema.europa.eu/en/documents/product-information/ comirnaty-epar-product-information_el.pdf


10) Τὰ παραδοσιακὰ ἐµβόλια παράγονται ἀπὸ ἐξασθενηµένα καὶ γι’ αὐτὸ ἀκίνδυνα, µικρόβια καὶ ἰούς, ποὺ σκοτώνουν τὰ ἀντίστοιχα µικρόβια καὶ ἰοὺς τῶν ἀντίστοιχων ἀσθενειῶν, ἐναντίον τῶν ὁποίων δροῦν. Ἀντίθετα, τὰ τωρινὰ ἐµβόλια κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ, εἶναι ἀφενὸς «γυµνὸ» καὶ «ζὸν» mRNA τοῦ κορωνοϊοῦ (Pfizer), ἀφετέρου ἀκέραιος καὶ ζωντανὸς (κι ὄχι ἐξασθενηµένος) κορωνοϊός, ποὺ ἔχει µπεῖ µέσα σὲ ἕνα ἄλλο (ἐξασθενηµένο) ἰὸ Χιµπτατζῆ πάνω σὲ ἀνθρώπινα ἐµβρυϊκὰ κύτταρα, ὅπως εἶναι τὰ ἐµβόλια τῆς AstraZene- ca καὶ Johnson&Johnson, Sputink, Sinopharm.


11) Γιὰ πρώτη φορά στὴν ἱστορία τῆς ἰατρικῆς παρασκευάζεται σὲ 2-3 µῆνες ἕνα τέτοιο ἐµβόλιο, γι’ αὐτὸ ἄλλωστε θεωρεῖται πειραµατικὸ κι ἐπικίνδυνο, ὅπως ἀποδείχτηκε ἄλλωστε. Ἕνα ἀντίστοιχο -ὡς πρὸς τὴ βιολογική του σύσταση καὶ δράση- ἐµβόλιο κατὰ τοῦ AIDS, ἐπιχειρεῖται νὰ παρασκευαστεῖ ἐδῶ καὶ 30 χρόνια! Καὶ δὲν ἔχει καταστεῖ δυνατὸν νὰ παρασκευαστεῖ µὲ ἀποτελεσµατικότητα κι ἀσφάλεια καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ἔχει βγεῖ σὲ χρήση.


12) Θεραπεία τῶν ἀσθενῶν µὲ ἀντισώµατα κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ ΔΕΝ ὑπάρχει, διότι τέτοια ἀντισώµατα (χηµικὴ ἀνοσία) ΔΕΝ παράγουν οὔτε οἱ ἐµβολιασµένοι! Παρὰ τὰ ἀντίθετα ψεύδη τῶν ὑποστηρικτῶν. Οὔτε οἱ ἑταιρεῖες οἱ ἴδιες δὲ µέτρησαν τὴν παραγωγὴ ἀντισωµάτων στοὺς 40.000 ἐθελοντὲς τῶν κλινικῶν δοκιµῶν τους, οὔτε οἱ ἁρµόδιες ἀρχὲς τὰ µετρᾶνε τώρα, ὡς δείκτη τῆς ἀποτελεσµατικότητας τῶν ἐµβολίων, ἐπειδὴ ἀκριβῶς, ΔΕΝ ὑπάρχουν, ὅπως δὲν ὑπάρχει (ἀποδεδειγµένη) καὶ «κυτταρικὴ ἀνοσία» (ἡ ὁποία ἄλλωστε ἐµφανίζεται, κι ὄχι πάντα, µόνο στοὺς καρκινοπαθεῖς καὶ στοὺς µεταµοσχευµένους). Τὰ ἐµβόλια ΔΕΝ παρέχουν καµία ἀποδεδειγµένη ἀνοσία καὶ προστασία κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ (8).


Ἰδοὺ τί γράφει ἡ Pfizer γιὰ τὸ ἐµβόλιό της:


4.4 Διάρκεια τῆς προστασίας


Ἡ διάρκεια τῆς προστασίας ποὺ παρέχεται ἀπὸ τὸ ἐµβόλιο εἶναι ἄγνωστη, καθὼς βρίσκεται ἀκόµα ὑπὸ προσδιορισµὸ µέσῳ συνεχιζόµενων κλινικῶν δοκιµῶν.


ema.europa.eu


Τέλος νὰ συµπληρώσω ἐγώ, ὅτι µεγάλη µελέτη 14 πανεπιστηµίων τοῦ Ἰσραὴλ (8) ἀπέδειξε ὅτι οἱ ἐµβολιασµένοι µὲ τὸ ἐµβόλιο τῆς Pfizer φέρουν 8 φορὲς µεγαλύτερο ἱικὸ φορτίο  τῆς Ν. Ἀφρικανικῆς µετάλλαξης καὶ τὴν µεταδίδουν 8 φορὲς περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἀνεµβολίαστους. Ἡ πηγὴ διάδοσης κι ἔξαρσης τῶν κρουσµάτων καὶ θανάτων παγκοσµίως εἶναι τὰ ἐµβόλια κι οἱ ἐµβολιασµένοι.


Στὴν Ἑλλάδα, ὅλο τὸ 2020, χωρὶς ἐµβόλια, εἴχαµε 0 µεταλλάξεις, 5.000 κρούσµατα καὶ 600 νεκρούς. Μέσα σὲ 7 µῆνες τοῦ 2021 σὲ περίοδο ἐµβολιασµῶν, ἔχουµε 4 κύριες µεταλλάξεις (καὶ πολλὲς δευτερεύουσες), 300.000 κρούσµατα καὶ 12.600 θανάτους, µὲ µετακύλιση τοῦ µέσου ὅρου ἡλικίας τῶν ἀσθενῶν καὶ νεκρῶν ἀπὸ τὰ 65 ἔτη τὸ 2020 στὰ 45 τὸ 2021! Ἐνῷ βλέπουµε νὰ νοσοῦν καὶ βρέφη ἀπὸ τὶς µεταλλάξεις, τὶς ὁποῖες προκάλεσαν τὰ ἐµβόλια! (9).


 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΕΠΕΣΕ


ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΤΟΠΗΜΑ


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants Zijun Wang, nature.com 2. Report: Pfizer and Moderna COVID “Vaccines” Could Trigger Alzheimer’s, ALS, and Other Neurological Degenerative Diseases, thegate- waypundit.com 3. La Quinta Columna: Analysis of vaccination vial confirms presence of graphene nanoparticles,  rightsfreedoms.word- press.com 4. Magnetically enhanced nucleic acid delivery. Ten years of magnetofec- tion—Progress and prospects, ChristianPlan, sciencedirect.com 5. Magnetofection: enhancing and targeting gene delivery by magnetic force in vitro and in vivo, F Scherer, nature.com 6. Iron Oxide Nanoparticles for Magnetically-Guided and Magnetically-Re- sponsive Drug Delivery, Joan Estelrich, ncbi.nlm.nih.gov 7. Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues, Liguo Zhang, pnas.org 8. Negligible impact of SARS-CoV-2 variants on CD4 + and CD8 + T cell reactivity in COVID-19 exposed donors and vaccines, Alison Tarke,  pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 9. Evidence for increased break-    through rates of SARS-CoV-2 variants of concern in BNT162b2-mRNA-vaccinated individuals, Talia Kustin, nature.com 10. Magnetically enhanced nucleic acid delivery. Ten years of magnetofection—Progress and prospects,ChristianPlanka et all. sciencedirect.com 11. Iron Oxide Nanoparticles for Magnetically-Guided and Magnetically-Responsive Drug Delivery, Joan Estelrich,et all, ncbi.nlm.nih.gov


https://orthodoxostypos.gr/%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%BF/