Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018

3η Επιστολή Μητροπολίτη Κονίτσης κ. Ανδρέα προς τους δύο κρατουμένους στρατιωτικούς στην Αδριανούπολη

Κυρίους
Ἄγγελον Μητρετώδην καί Δημήτρην Κούκλατζην
Εἰς ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΝ
Ἀγαπητά μου ἀλύγιστα Ἑλληνόπουλα ἀδέλφια μου Ἄγγελε καί Δημήτρη,
Σᾶς γράφω διά τρίτην ἤδη φοράν. Καί σᾶς γράφω μέ χαράν, διότι πληροφοροῦμαι ὅτι, παρά τήν συνεχιζομένην δοκιμασίαν σας, τό ἠθικόν σας παραμένει ἀκμαῖον.
Πρέπει δέ νά γνωρίζετε, πώς ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνικός Λαός προσεύχεται διά σᾶς. Μαζί του, ταπεινῶς, καί ἐγώ ἱκετεύω τόν Κύριον νά σᾶς στηρίζῃ, νά σᾶς ἐνδυναμώνῃ καί νά σᾶς εὐλογῇ, νά σᾶς χαρίζῃ δέ καί τήν χριστιανικήν ὑπομονήν, ἀφοῦ Ἐκεῖνος μᾶς βεβαιώνει ὅτι: «ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται» (Μάρκ. ιγ΄ 13).
Ἀπό τήν ἀκριτικήν Κόνιτσαν, ἡ ὁποία μέ τήν θρυλικήν «Μάχην τῆς Κονίτσης» (25.12.1947 – 3.1.1948) ἔσωσε τήν τιμήν καί τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος, σᾶς γράφω αὐτάς τάς ὀλίγας σκέψεις μέ πολλήν χριστιανικήν ἀγάπην. Προσεύχεσθε, λοιπόν, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι μαζί σας. Καί ὅλοι ἀναμένομεν ἐναγωνίως τό τέλος τῆς δοκιμασίας σας, τό ὁποῖον δέν θά βραδύνῃ νά ἔλθῃ.
Μέ ἀγωνιστικούς χαιρετισμούς καί μέ πολλήν ἐν Χριστῷ ἀγάπην
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ