Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Ο Καλαβρύτων Αμβρόσιος, μιλά για την εσκεμμένη 'σιωπή' της εκκλησίας της Ελλάδος για το θέμα της Ιθαγένειας


Το πρόβλημα της παραχωρήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, παρακαλώ προσέξτε δεν ομιλούμε για την χορήγηση της «υπηκοότητος» αλλά της «ιθαγένειας», σε άτομα μη ελληνικού γένους, δηλ. σε άτομα που ήλθαν στη Χώρα μας ως οικονομικοί μετανάστες αλλά άλλα γένη, φυλές και γλώσσες, οι πλείστοι μάλιστα των οποίων ανήκουν στο Ισλάμ, έχει λάβει ήδη σοβαρές διαστάσεις. Πολλοί έχουν λάβει θέση, οι δε διατυπούμενες απόψεις ενίοτε είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Ακόμη και μεταξύ των Ιεραρχών υπάρχουν αντιγνωμίες.
_Γνωρίζουμε λοιπόν τις απόψεις της Κυβερνήσεως, της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, του κ. Καρατζαφέρη και άλλων παραγόντων του πολιτικού ή και γενικώτερα του Δημόσιου βίου, αλλά την επίσημη θέση και άποψη της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν την άκουσε και γι αυτό και ΔΕΝ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ο ελληνικός Λαός!
 Όλοι όμως την αποζητάμε! Παρά ταύτα και όλοι μας την αγνοούμε! Ο καθένας μας μπορεί να έχει μια άποψη. Αλλά στα μεγάλης σπουδαιότητοσ θέματα, όπως είναι τα εθνικά, χρειάζεται να μάθουμε επί τέλους την άποψη της μητρός Εκκλησίας. «Καιρός του σιγάν και καιρός του λαλείν» είχεν είπει ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος μετά την εκλογή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο των Αθηνών. Αλλά εάν δεν είναι ο «καιρός του λαλείν» τώρα, που διακυβεύεται η γνησιότης της φυλής μας, πότε θα είναι;

______Επομένως η διά Συνοδικής Συνδιασκέψεως εκφερομένη άποψη της Εκκλησίας, πρός την οποίαν άπαντες οφείλουμε να συνταχθούμε, ακόμη δεν ακούσθηκε!
______Και προβάλλει εύλογο πλέον το ερώτημα: Η Ιερά Σύνοδος, η Εκκλησία γενικώτερα, μπορεί και έχει το ΔΙΚΑΙΩΜΑ είτε να σιωπά, είτε και να φυγομαχεί;
_____Εμείς, ταπεινός και ελάχιστος Επίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκπληρώνοντας αυτό το χρέος τόσο πρό την συνείδησή μας, όσο και πρός την γλυκειά μας Πατρίδα,εμμέσως πλην σαφώς, δια της παρακάτω δημοσιευόμενης αναφοράς μας εθέσαμε το ζήτημα ενώπιον της Ιεράς Συνόδου. Με αγωνία λοιπόν θα περιμένουμε την έκφραση της Συνοδικής Γνώμης.
______Το θέμα της απονομής της ελληνικής ιθαγένειας σε μη Έλληνες το Γένος μετανάστες είναι πολύ σοβαρό. Όλοι βεβαίως κάτω από προϋποθέσεις, μπορούν να πάρουν την ελληνική υπηκοότητα, εφ’ όσον έχουν εγκατασταθή νομίμως εδώ, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ!
______Με τον τρόπο αυτό, πολύ φοβούμαι, ότι θα δικαιωθή ο Φαλμεράϋρερ στην γνωστή και απαράδεκτη θεωρία του, έστω και εκ των υστέρων. Θα μετατρέψουμε λοιπόν τον ελληνισμό σε ένα συνονθύλευμα φυλών, σε ένα μωσαϊκό εθνών και εθνικών παραδόσεων; Θα περάσει το σχέδιο και το πείσμα της όποιας κας Δραγώνα σήμερα, ή της κας Ρεπούση χθές ή του διεθνιστή κ. Πρετεντέρη από το χώρο της δημοσιογραφίας και κάποιων άλλων ακόμη; Νά λοιπόν τό πρόβλημα της ιθαγένειας στην πιό βαθειά του θεώρηση.

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Εν Αιγίῳ τη 19η Ιανουαρίου 2010

Προς
την ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιω. Γενναδίου, 14
115 21 ΑΘΗΝΑΣ
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,
Εκ των πραγμάτων έχει τεθή ήδη προς δημοσίαν διαβούλεσιν, κατά τον όρον τον οποίον εισήγαγεν η Κυβέρνησις, το ζήτημα της χορηγήσεως της ελληνικής ιθαγενείας εις τους εν Ελλάδι αλλοδαπούς.

Φρονούμεν ταπεινώς, ότι το ζήτημα τούτο είναι εξαιρετικής σημασίας και σπουδαιότητος, εάν θέλωμεν να διαφυλάξωμεν τόσον την θρησκευτικήν όσον και την εθνικήν μας ταυτότητα και ακεραιότητα.

Εις τας καθ’ ημέραν συζητήσεις και τα αντίστοιχα δημοσιεύματα εμφανίζεται μία εκ διαμέτρου διατύπωσις απόψεων μεταξύ εκκλησιαστικών παραγόντων και δη και μεταξύ των Σεβ. Ιεραρχών. Ούτως ο Σεβασμιώτατος Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, εις συνέντευξιν, παραχωρηθείσαν προς τον δημοσιογράφον κ. Νικ. Παπαχρήστου και δημοσιευθείσαν εις την εφημερίδα «Καθημε- ρινή» της προλαβούσης Κυριακής (17ης Ιανουαρίου), προβαίνει εις την διατύπωσιν απόψεων, αίτινες δι’ ημάς θεωρούνται εσφαλμέναι, παρά το γεγονός, ότι ο εν Χριστώ αγαπητός ούτος Αδελφός τυγχάνει και Πανεπιστημιακός Καθηγητής.

Η ελαχιστότης μας εθεώρησε αναγκαίον να αντικρούση τας θέσεις του Σεβ. Μεσσηνίας δι’ αναρτήσεως, ήτις εδημοσιεύη ήδη σήμερον εις τον προσωπικόν μας ιστότοπον

(blog: mkka.blogspot.com),

όπου εκφράζεται η αγωνία της ψυχής μας ως ορθοδόξου Αρχιερέως και ως Έλληνος πολίτου. Ως είναι φυσικόν, η δημοσιοποίησις των ημετέρων -ακραίων ίσως κατά τινας η και πεπλανημμένων ακόμη αντιλήψεων- θα διεγείρη ου μόνον απορίας εις το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα, αλλά και σύγχυσιν περί του ποία είναι η ορθή δόξα επί του προκειμένου ζητήματος.

Εν επιγνώσει του κινδύνου τούτου προέβημεν εις την δημοσιοποίησιν των απόψεών μας, καθ’ όσον εθεωρήσαμεν ως πρόκλησιν την διατύπωσιν: «Ο κ. Χρυσόστομος χαρακτηρίζει απηρχαιωμένες τις απόψεις εκείνων, που υποστηρίζουν ότι οι μετανάστες δεν έχουν θέση στην ελληνική κοινωνία....». Η διατύπωσις αύτη, όπου και εάν οφείλει την πατρότητά της, είτε δηλ. εις τον δημοσιογράφον κ. Παπαχρήστου, είτε εις τον συν- εντευξιαζόμενον Μητροπολίτην, κατά την ημετέραν ταπεινήν άποψιν, τυγχάνει αυτόχρημα προσβλητική, προκλητική και όχι μόνον!

Ούτω πως εχόντων των πραγμάτων, θεωρούμεν ότι επί του ζητήματος τούτου οφείλει να λάβη θέσιν η Ιερά Σύνοδος, επειγόν-τως μάλιστα, ώστε να απομακρυνθή η αχλύς και να γνωρίζουν τόσον η Κυβέρνησις, όσον και το Πλήρωμα της Εκκλησίας την επ’ αυτού επίσημον θέσιν της εκκλησιαστικής Διοικήσεως.

Όθεν, υποβάλλοντες προς Υμάς τόσον το δημοσίευμα της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, όσον και το ημέτερον, παρακαλούμεν ευλαβώς όπως λάβητε θέσιν και διά τα καθ’ Υμάς.

Επί δε τούτοις διατελούμεν

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Σεβ. Μητροπολίτην Μεσσηνίας κ Χρυσόστο- μον, προς ενημέρωσιν.