Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Εἰς τό Ἅγιον Ὄρος εἰσέβαλον οἱ σχισματικοί

 
Αὐτό τό γράμμα ἀπευθύνεται στήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλά βγαίνει σάν κραυγή ἀπελπισίας ἀπό Ἁγιορεῖτες Μοναχούς πού ἐκφράζει καί τήν ἄποψη πολλῶν ἄλλων Ἁγιορειτῶν Πατέρων καί θέλουμε νά ἀκουσθεῖ σέ ὅλους τούς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.


Τρόμος μᾶς ἔχει καταλάβει ἀπό τό φρικτό γεγονός πού ἔγινε στό Α.Ο, ἀλλά μαθεύτηκε ἀπό ἀνακοίνωση τῆς ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.


Ἅγιοι Aντιπρόσωποι τῶν 20 Ἱ. Μονῶν πού διοικεῖτε τό Α.Ο., τί ἔχετε νά πεῖτε γι’ αὐτό πού εἶδαν τά μάτια μας καί συνεταράχθη ἡ καρδία μας, τήν κομπαστική ἀνακοίνωση τῆς μή ἀναγνωρισμένης “Eκκλησίας” τῶν αὐτοχειροτονήτων καί καθηρημένων ψευδοεπισκόπων; Γράφουν ὅτι στό Α.Ο. πήραμε δικό μας κελλί καί χειροτονήσαμε Ἡγούμενο, στό ὁποῖο θά πηγαίνουν οἱ πιστοί μας γιά πνευματική κάθαρση καί Eνίσχυση. Πῶς τό πῆραν τό κελλί καί ποιός τούς ἔδωσε τήν ἄδεια; Ἡ Μονή Παντοκράτορος; Ἄν κάθε μοναστήρι μπορεῖνά κάνει ὅ,τι θέλει, τότε μπορεῖτό ἕνα μοναστήρι νά βάλει γυναῖκες, τό ἄλλο Κόπτες, τό ἄλλο Aρμένιους, τό ἄλλο Παπικούς, τό ἄλλο Προτεστάντες, τό ἄλλο Aγγλικανούς καί ὅ,τι ἄλλο μπορεῖνά φανταστεῖ κανείς. Πῶς τό ἐπιτρέψατε αὐτό; Δέν βλέπετε τί γίνεται στήν Οὐκρανία ἀπό τήν περιβόητη σχισματική ψευδοεκκλησία πού δέν τήν ἔχουν ἀναγνωρίσει τά 14 Πατριαρχεῖα;


Σέ ἕνα μήνα ἔσφαξαν 3 Ἱερεῖς, τόσα χρόνια μπαίνουν στίς ἀναγνωρισμένες Ὀρθόδοξες Eκκλησίες καί πετᾶνε ἔξω τούς Ἱερεῖς καί τούς πιστούς. Μπαίνουν στίς Λαῦρες καί στά Μοναστήρια καί τά καταλαμβάνουν. Κοινωνοῦν μέ τούς Οὐνίτες τοῦ Πάπα καί ἑτοιμάζουν τήν Ἕνωση. Σύντομα θά ἀλλάξουν τό Βυζαντινό Ἡμερολόγιο μέ τό Παπικό. Τώρα καταργοῦν καί τούς ἁγίους τῆς Ρωσίας βλασφημώντας τό Ἅγιον Πνεῦμα.


Aποφασίσατε γιά τό κάθε μοναστήρι νά εἶναι ἐλεύθερο νά κοινωνεῖ ἤ νά μή κοινωνεῖ μέ τήν σχισματική “Ἐκκλησία”. Καί παλαιότερα εἴχατε ἀποφασίσει ὁ κάθε μοναχός νά εἶναι ἐλεύθερος νά μνημονέυει ἤ νά μή μνημονεύει τόν Πατριάρχη, ἀλλά αὐτό πλέον δέν ἰσχύει. Τώρα πλέον μπορεῖ τό κάθε μοναστήρι νά βάζει σχισματικούς; Σέ λίγο θά βάζουν καί αἱρετικούς; Μετά ἀλλόθρησκους καί γυναῖκες; Ποῦ ὁδηγεῖτε τό Ἅγιον Ὄρος;


Αὐτά εἶναι ἀποφασισμένα στό ΠΣΕ, στό ὁποῖο συμμετέχει τό Πατριαρχεῖο μας. Τώρα τί βλέπουμε, Ὅτι σιγά σιγά τά δέχεστε καί ἐσεῖς; Ἐμεῖς κρούουμε τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Τό Ἅγιον Ὄρος δέν εἶναι κάτι τυχαῖο. Εἶναι τό κάστρο τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ θεματοφύλακας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, γι’ αὐτό δέν πρέπει νά κάνει ἐκπτώσεις στά θέματα τῆς πίστεως, γι’ αὐτό ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία τό εἶχε αὐτοδιοίκητο. Τώρα εἶναι ἄραγε αὐτοδιοίκητο, ἤ φοβόμαστε τίς ἐξουσίες, ἐκκλησιαστικές καί πολιτικές;


Εἶναι ὁρισμένες συνοδεῖες πού ἦρθαν ἀπό τόν κόσμο καί ἐπάνδρωσαν μοναστήρια, ὅπως τήν Μονή Ξενοφῶντος, ἀπό τήν ὁποία προέρχεται καί ἡ Μονή Παντοκράτορος. Παρακαλοῦμε νά σεβασθοῦν τήν παράδοση τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί νά μή εἰσάγουν καινά δαιμόνια. Aλλά καί οἱ παραδοσιακές συνοδεῖες τοῦ Α.Ο. παρακαλοῦμε νά μή ἐπιτρέπουν τοιαῦτες παρεκτροπές πού ἴσως δέν τίς διαισθάνονται οἱ Eν Χριστῷ ἀδελφοί μας συμμοναστές.


ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ

https://orthodoxostypos.gr/%ce%b5%e1%bc%b0%cf%82-%cf%84%cf%8c-%e1%bc%85%ce%b3%ce%b9%ce%bf%ce%bd-%e1%bd%84%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b5%e1%bc%b0%cf%83%ce%ad%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd-%ce%bf%e1%bc%b1-%cf%83%cf%87%ce%b9%cf%83/