Τρίτη 8 Ιουνίου 2010

Το "έγκλημα" που διαπράτεται στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων από τον κ. Θεόφιλο. Κλειδωμένος μέσα σε κελί ο Πατριάρχης πάσης Παλαιστίνης και Ιεροσολύμων Ειρηναίος Α'!!!

Ὁ Πατριαρχικὸς θρόνος, χηρεύει:
1. Ὅταν ἀποθάνει ὁ Πατριάρχης!
2. Ὅταν παραιτηθεῖ οἰκειοθελῶς.
3. Ὅταν ἐκπέσει τοῦ ἀξιώματός του, στὶς ἑξῆς δυὸ περιπτώσεις:
α) Ὅταν περιπέσει σὲ αἵρεση!
β) Ὅταν εἶναι σωματικὰ καὶ πνευματικὰ ἀνίκανος!
Τὰ ἀνωτέρω ὁρίζονται ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ εἰδικὰ στὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων θεσμοθετοῦνται καὶ ἀπὸ τὸν ἰσχύοντα Ἰορδανικὸ Νόμο. Τί ἀπ’ ὅλα τὰ ἀνωτέρω συνέβη στὴν περίπτωση τοῦ Πατριάρχου Εἰρηναίου; Ἀπολύτως τίποτα! Ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος ὁ Ἅ, διεγράφη στὶς 24/05/2005 ἀπὸ τὰ δίπτυχα. Ἡ «πανορθόδοξη συνδιάσκεψη» ποὺ συνεκλήθη στὴν Κῶν/πόλη ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη στὴν ὁποία συμμετεῖχαν καὶ Ἀρχιερεῖς ποὺ εἶχαν ὑποπέσει στὸ παράπτωμα τῆς «τυρείας» καὶ τῆς «φατρίας», ἔστω καὶ γιὰ νὰ ἐκθέσουν τὶς ἀπόψεις τοὺς (γεγονὸς ἀπαράδεκτο πάντα κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες), ἐπέβαλε, Κύριος οἶδε τὸ πώς, τὸ ἴδιο ἐπιτίμιο ποὺ εἶχε ἐπιβληθεῖ καὶ στὸ μακαριστὸ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κύριο Διόδωρο καὶ στὸν Μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κύριο Χριστόδουλο.
Καὶ ὅμως, ἐνῶ οὐδέποτε ἐτέθη θέμα γιὰ τὴν θέση καὶ τὴν ἰδιότητα τῶν ἀνωτέρω, ἀλλὰ ἀπεναντίας, σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα ἀπεκαταστάθησαν…, γιὰ τὸν Πατριάρχη Εἰρηναῖο δὲν ἴσχυσε τίποτα ἀπ’ ὅλα αὐτά. Τόσον ὁ Μακαριστὸς Διόδωρος, ὅσον καὶ ὁ Μακαριστὸς Χριστόδουλος, ἔκαναν εἰσπήδηση στὰ δικαιώματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Στὴν περίπτωση τοῦ πατριάρχη Εἰρηναίου, συνέβη ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, παρενέβη "ὡς μὴ ὄφειλε" στὰ προβλήματα τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας. Ἐνῶ τὸ «ὡς μὴ ὄφειλε», ἀναφέρεται στὸ γεγονὸς ὅτι τὴν συνδιάσκεψη αὐτὴ δὲν τὴν ζήτησε ὁ νόμιμος καὶ κανονικὸς Πατριάρχης κ.κ. Εἰρηναῖος, ἀλλὰ οἱ φατριάσαντες κληρικοὶ καὶ ὄχι μόνον…!

Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀπόφαση ἦταν προειλημμένη πέραν πάσης ἀμφισβητήσεως. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀπεκάλεσε τὸν Μακαριώτατο κ. Εἰρηναῖο κὸν «Μακαριώτατον Πατριάρχη Εἰρηναῖο», ἀφαιρώντας τοῦ τὸν τίτλο «Ἱεροσολύμων», ὅταν τὸν προσκάλεσε στὴν Πανορθόδοξη συνδιάσκεψη.Μετὰ τὴν διαγραφὴ τοῦ Πατριάρχου ἀπὸ τὰ δίπτυχα, ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία προέβη σὲ πλῆθος παρανομιῶν ποὺ ἔφτασαν μέχρι τὴν «καθαίρεση» τοῦ Πατριάρχου. Καὶ ὅμως ἐνῶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ οἱ λοιπὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἔβλεπαν καὶ βλέπουν τὸ πλῆθος τῶν παρανομιῶν ποὺ συνέβαιναν καὶ συμβαίνουν ἀκόμα στὰ Ἱεροσόλυμα, ὅλοι ἐσιώπησαν καὶ σιωποῦν καὶ ὄχι μόνο αὐτὸ ἀλλὰ σπεύδουν νὰ ἐπικυρώσουν τὶς πράξεις τῶν παρανομούντων.

Ἀπὸ τριμήνου καὶ πλέον ἡ ἰστοσελίδα μας ἀποκάλυψε τὴν πλήρη καταστρατήγηση τῶν στοιχειωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὸ πρόσωπο τοῦ κανονικοῦ καὶ νομίμου Πατριάρχου κ.κ.Εἰρηναίου. Καὶ ὅμως κανένας δὲν ἐνοχλήθηκε. Μερικὲς φωνὲς καὶ σὲ ἄλλες ἰστοσελίδες θίγουν τὸ θέμα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τοῦ Πατριάρχου, ἀλλὰ ταυτόχρονα τὸν καλοῦν νὰ συμβιβαστεῖ καὶ νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τοῦ θρόνου τοῦ ἀποδεχόμενος τὸ status quo ποὺ ἔχει δημιουργήσει τὸ σημερινὸ ἐκκοσμικευμένο ἐκκλησιαστικὸ κατεστημένο. Παράλληλα τονίζουν πρὸς τὸν κ.Θεόφιλο καὶ τοὺς σὺν αὐτῶ τὶς ποινικές τους εὐθύνες, ἂν ὁ Πατριάρχης ὑποστεῖ κάποια βλάβη ἢ καὶ θάνατο συνεπεία τοῦ παράνομου ἐγκλεισμοῦ του καὶ προτρέπουν τὸν Πατριάρχη Εἰρηναῖο νὰ μὴν πέφτει θύμα κακῶν συμβούλων ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ὁ κανονικὸς Πατριάρχης.

Κατ’ ἀρχὴν ἐρωτοῦμε: Εἶναι συμπεριφορὰ αὐτὴ πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Πατριάρχου Εἰρηναίου, καὶ καλά, ἂν ἰσχυριστοῦν κάποιοι ὅτι οἱ Ἁγιοταφίτες Πατέρες ἔχουν παραπλανηθεῖ, οἱ ὑπόλοιπες Ὀρθόδοξες ἐκκλησίες τί κάνουν; Συνάδουν τὰ σιδηρόφρακτα παράθυρα μὲ τὸ «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»; Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ἁγιοποιηθεῖ ὁ Διοκλητιανός; Τί κάνει ὁ οἰκουμενικὸς Πατριάρχης; Τί κάνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν; Τί κάνουν οἱ ἄλλοι προκαθήμενοι; Τί κάνουν οἱ Ἀκαδημαϊκοί μας Θεολόγοι καὶ λοιποὶ Θεολογοῦντες; Μποροῦν ὁρισμένοι αὐθαιρετοῦντες νὰ διασύρρουν τὸ Χριστιανικὸ πνεῦμα καὶ νὰ καθυβρίζουν ἔργω τὸν ἀρχηγὸ τῆς πίστεώς μας; Ἔχουν παραδόσει στὸ μαρτύριο ἕναν ἀδελφό τους, ἕναν πνευματικὸ πατέρα τὴ στιγμὴ ποὺ ὁμολόγησε «Χριστὸν Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα»; Ποιὰ εἶναι τὰ πειστήρια τῆς ἐνοχῆς του; Ἡ ἄμεσα ἐνδιαφερόμενη παλαιστινιακὴ ἀρχὴ τὸν ἀθώωσε γιὰ τὶς τότε κατηγορίες σχετικὰ μὲ τὴ μακροχρόνια ἐκμίσθωση τῶν ξενοδοχείων, πόσοι γνωρίζουν τὸ πόρισμά της;

Ἀντίθετα, ἐγράφησαν τόσα γιὰ ἐκποιήσεις γαιῶν σὲ ἰσραηλινοὺς (Ἔθνος 14-9-2009, Real News 8-11-09, Παρὸν κ.ἅ.) γεγονότα ποὺ ἡ παροῦσα διοίκηση τοῦ Πατριαρχείου προσπαθεῖ νὰ τὰ ρίξει στὸν ἔγκλειστο Εἰρηναῖο … (τὸ σχόλιο δικό σας…)

Γιατί θὰ πρέπει ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος νὰ παραιτηθεῖ; Γιὰ νὰ νομιμοποιήσει τὸν κ. Θεόφιλο; Εἶναι συνήθης πρακτικὴ στὴ διεθνῆ πολιτικὴ ἐφόσον ὑπάρχουν συμφέροντα νὰ ἀναγνωρίζονται ἀκόμα καὶ δικτατορικὲς κυβερνήσεις. Αὐτὸ τὸ καθεστὼς θὰ ἰσχύσει καὶ στὴν Ἐκκλησία; Μὰ ἔτσι ἀποφάσισε ἡ «Πανορθόδοξη» καὶ συνετάχθησαν μὲ αὐτὴν ὅλες οἱ Ἐκκλησίες, θὰ ἰσχυριστοῦν κάποιοι! Κατὰ τὴν ἴδια λογικὴ ἂν αὔριο κάποια Σύνοδος ἀποφασίσει τὴν ὑποταγὴ στὸν Πάπα ἢ τὴν τροποποίηση τοῦ λειτουργικοῦ μας τυπικοῦ κατὰ τὸ ρωμαιοκαθολικὸ πρότυπο θὰ πρέπει νὰ τὸ ἀποδεχτοῦμε;

Μία ἐνδεχόμενη παραίτηση τοῦ Πατριάρχου ἀπὸ τὸ θρόνο ποὺ τὸν κατέστησε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μὲ κανονικὲς ψήφους στὴ θέση τοῦ ἐκκλιπόντος Πατριάρχου Διοδώρου, θὰ ἤτανε γιὰ τοὺς διῶκτες του ἡ ποθητὴ ὁμολογία μίας κατασκευασμένης ἐνοχῆς. Ἂν ὅλα ἦταν νόμιμα στὰ Ἱεροσόλυμα, ποιὸς ὁ φόβος ποὺ ἐπιβάλλει σιδηρόφρακτες πόρτες καὶ παράθυρα; Ἀπειλεῖται ἡ νομιμότητα καὶ ἡ κανονικότητα ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ στὴν πρώτη ἐμφάνιση ἑνὸς ἀληθινοῦ ἀποδεικτικοῦ στοιχείου, θὰ ἔτρεχεν «ἐν τοὶς ὄρεσι, ταὶς σπηλαίοις καὶ ταὶς ὀπαὶς τῆς γῆς» γιὰ νὰ κρυφτεῖ;

Εἶναι ἀξιέπαινη καὶ ἐπιθυμητὴ ἡ πρωτοβουλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου γιὰ τὸ περιβάλλον. Ὅμως ἡ ζωή, ἡ ὑγεία καὶ ἡ τιμὴ τοῦ Πατριάρχου Εἰρηναίου ποὺ εἶναι καὶ τιμὴ τῆς Ὀρθοδοξίας νομίζουμε ὅτι ἀξίζει κάτι περισσότερο ἀπὸ τὰ παγόβουνα ποὺ λιώνουν στοὺς πόλους, ἀπὸ τοὺς Ἀλιγάτορες τοῦ Ἀμαζονίου, τὶς χελῶνες «καρέτα – καρέτα» καὶ τὶς φώκιες «μονάχους-μονάχους». Κάποια στιγμὴ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀναγνωρίσει τὸ λάθος τῆς στὸ πρόσωπο τοῦ Πατριάρχου Εἰρηναίου (εἶναι ἐξάλλου πρόσφατη ἡ ἔκδοση Πατριαρχικῆς διαγνώμης ἀπὸ τὸν Μακαριστὸ Ἀλεξανδρείας Πέτρο γιὰ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο…!).

Θὰ πρέπει ὅμως γιὰ ἄλλη μία φορᾶ νὰ τραυματίσει τὸ κύρος τῆς ἐπειδὴ θέλει νὰ εἶναι φίλη πρὸς τὸν «Καίσαρα»; Θὰ πρέπει νὰ κάνουμε «ἐκπτώσεις» στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουμε τοὺς κοσμικοὺς ἄρχοντες; Ἂς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ ἑωσφορικὴ ἀλαζονεία στέρησε ἀπὸ τοὺς πρωτόπλαστους τὸν Παράδεισο. Ἡ ἀναστάσιμη περίοδος ποὺ διανύουμε εἶναι μία πραγματικὰ καλὴ ἐποχὴ γιὰ νὰ ἀναγεννηθοῦμε ΕΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, μέσα στὴν νέα κτίση πού μας προσφέρει ὁ Ἀναστᾶς Κύριος.

Αγιοταφίτες προσκυνητές