Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2009

Το σάρωμα της Βασιλικής της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ 2009. Οι Αρμένιοι προσβάλλουν τα προσκυνηματικά δικαιώματα των Ορθοδόξων


Συμφώνως προς το ανέκαθεν κρατούν καθεστώς των Αγίων Τόπων (Status Quo) η Βασιλική της Γεννήσεως της Βηθλεέμ καθαρίζεται άπαξ του έτους εις από κοινού καθοριζομένην ημερομηνίαν, ολίγον προ της εορτής των Χριστουγέννων των Ορθοδόξων, υπό των τριών Μειζόνων Χριστιανικών Κοινοτήτων, ήτοι των Ελληνορθοδόξων, των Φραγκισκανών και των Αρμενίων.
Ο τρόπος του σαρώματος /καθαρισμού αυτού καθορίζεται από το κρατούν προσκυνηματικόν καθεστώς, παγιωθέν από διμερείς και διεθνείς συνθήκας.
Βάσει του καθεστώτος τούτου, εκάστη Κοινότης καθαρίζει τους εξιδιασμένους αυτής χώρους μόνη, αι τρεις δε Κοινότητες καθαρίζουν από κοινού τους συνεταιρικούς χώρους.
Μνημονευτέον ότι εις την Βασιλικήν έχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας και προσευχής μόνον οι Ορθόδοξοι,
συνεπώς και καθαρίσματος. Οι Φραγκισκανοί και οι Αρμένιοι έχουν δικαιώματα προσευχής εις το θεοδέγμον Σπήλαιον μετά τους Ορθοδόξους. Οι Αρμένιοι έχουν δικαίωμα προσευχής εις το παρεκκλήσιον το ευρισκόμενον ευθύς μετά την βόρειον πύλην του Σπηλαίου.
Η απόλυτος τήρησις των διατάξεων του Προσκυνηματικού Καθεστώτος συντελεί εις την αρμονικήν συνύπαρξιν των Χριστιανικών Κοινοτήτων επί των Παναγίων Προσκυνημάτων άνευ εντάσεων, διχονοιών και φιλονεικιών.

Με την ελπίδα της τηρήσεως του ισχύοντος καθεστώτος μετέβησαν οι Αγιοταφίται Πατέρες εξ όλων σχεδόν των περάτων της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις την Βηθλεέμ την Τρίτην, 16ην / 29ην Δεκεμβρίου 2009 και ήρξαντο μετά των Φραγκισκανών και των Αρμενίων του ετησίου σαρώματος.

Εις το παρεκκλήσιον, το εν χρήσει υπό των Αρμενίων, εις το νότιο-ανατολικόν κλίτος της Βασιλικής καθορίζονται μετ' ακριβείας και σχολαστικότητος τα όρια της δικαιοδοσίας, τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα του καθαρισμού των Ορθοδόξων και των Αρμενίων. Την οροφήν του παρεκκλησίου τούτου καθαρίζουν οι Ορθόδοξοι, το δάπεδον δε οι Αρμένιοι. Πέραν των άλλων δυσκολιών, τας οποίας δημιουργούν σχεδόν καθ' έκαστον έτος εις το παρεκκλήσιον τούτο οι Αρμένιοι εις τους Ορθοδόξους, πέρυσι απεπειράθησαν εντόνως να εμποδίσουν τους Ορθοδόξους να μετακινήσουν συμφώνως προς το καθεστώς την σκάλαν αυτών δια τον καθαρισμόν της οροφής, ανατολικώς, δυτικώς και βορείως.

Κατόπιν επανειλημμένων συζητήσεων τον περυσινόν Δεκέμβριον, κατόπιν διαμαρτυριών των Ελληνορθοδόξων και κατόπιν επεμβάσεως της Παλαιστινιακής Αρχής, προσωπικής αποφάσεως και εντολής του Προέδρου κ. Μαχμούδ Αμπάς Αμπού Μάζεν προετάθη υπό του Υπουργού της Παλαιστινιακής Αυτονομίας, του εκ Βηθλεέμ Ελληνορθοδόξου κ. Ζιγιάντ Ιλ- Μπάντακ και υπεγράφη υπό των Αντιπροσώπων των τριών Κοινοτήτων της Βηθλεέμ, Ελληνορθοδόξου, Φραγκισκανού και Αρμενίου συμφωνία καθορίζουσα τον τρόπον καθαρισμού της οροφής του εν λόγω παρεκκλησίου.

Εφέτος, όταν οι Ορθόδοξοι ετοποθέτησαν την σκάλαν των, δια να αρχίσουν να καθαρίζουν, οι Αρμένιοι κληρικοί ηρνήθησαν να αποχωρήσουν από το παρεκκλήσιον, ως ορίζει η συμφωνία και να παραμείνουν μόνον τρεις. Ο αριθμός ούτος ωρίσθη προς αποφυγήν φιλονεικίας εκ των πολλών. Η συμφωνία ορίζει την παραμονήν επίσης τριών μόνον Ελληνορθοδόξων κληρικών, όταν καθαρίζουν οι Αρμένιοι.

Οι Ελληνορθόδοξοι, παρόντος καθ' όλην την ώραν του σαρώματος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ', εζήτησαν από τον παρόντα Υπουργόν της Παλαιστινιακής Αυτονομίας κ. Ζιγιάντ Ιλ- Μπάντακ, τον και συντάκτην της συμφωνίας, και επίσης από την Παλαιστινιακήν Αστυνομίαν, την εφαρμογήν απολύτως της συμφωνίας, ουδέν πλέον, ουδέν έλαττον.


Επί ώρας οι Αρμένιοι ηρνούντο να αποχωρήσουν. Ο Υπουργός κ. Ζιγιάντ Ιλ- Μπάντακ και ο αρχηγός της Παλαιστινιακής Αστυνομίας Βηθλεέμ έδειξαν αδράνειαν ως προς την εφαρμογήν της συμφωνίας. Οι Ορθόδοξοι μέχρι και τας απογευματινάς ώρας της Τρίτης επέμειναν απαιτούντες την τήρησιν του δικαιώματος αυτών, γνωρίζοντες την τακτικήν των Αρμενίων, να δημιουργούν παράνομα προσκυνηματικά επεισόδια, προκειμένου να κερδίσουν δικαιώματα.

Συνεπεία της καταστάσεως αυτής η Βασιλική παρέμεινε κλειστή δια τους προσκυνητάς. Οι προσκυνηταί αυτοί κατ' ανάγκην, λόγω του συνεχιζομένου και μη αποπερατουμένου σαρώματος, παρέμειναν εις την αυλήν χωρίς να μπορούν να εισέλθουν.

Κατά το χρονικόν διάστημα τούτο η Α.Θ.Μ. ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ', παρόντος και του Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Παναγιώτου Πουλέα, είχε προσωπικήν τηλεφωνικήν συνδιάλεξιν μετά του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος δια θέματα Αποδήμου Ελληνισμού κ. Σπυρίδωνος Κουβέλη, καταγγέλων το επεισόδιον τούτο και ζητών την παρέμβασιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως προς τον Πρόεδρον κ. Αμπού Μάζεν.

Κατόπιν πολλών προσπαθειών ημετέρων και των εκπροσώπων της Παλαιστινιακής Αυτονομίας συνεφωνήθη όπως ημείς οι Ορθόδοξοι θέσωμεν την σκάλαν δια τον καθαρισμόν, ως και εγένετο υπό τον όρον να παραμείνουν εις το παρεκκλήσιον οκτώ διακονηταί ιερείς εκατέρωθεν.


Οι Αρμένιοι ιερείς ηρνούντο να εξέλθουν και παρέμενον ολοέν και περισσότεροι εις την γωνίαν του παρεκκλησίου. Ημείς, οι Ορθόδοξοι, προαισθανόμενοι τας προθέσεις των Αρμενίων, προειδοποιούσαμεν την Αστυνομίαν να μην αφήση αυτούς εντός.

Εν ω ο ημέτερος διακονητής, Αρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος είχεν ανέλθει εις την σκάλαν και είχεν αρχίσει να καθαρίζη, οι Αρμένιοι έσπασαν τον κλοιόν της Αστυνομίας, εκτύπησαν αστυνομικούς, εκτύπησαν τους ημετέρους διακονητάς, έσπασαν δύο δάκτυλα του Ιερομονάχου Ματθαίου, ετραυμάτισαν εις την ωμοπλάτην τον Ιεροδιάκονον Αθανάσιον, ετραυμάτισαν εις τον τράχηλον με ενδεχομένην εγκεφαλικήν διάσεισιν τον Αρχιμανδρίτην π. Αριστόβουλον, τον Αρχιμανδρίτην π. Δημήτριον και τον Πατριαρχικόν Επίτροπον του Κατάρ Αρχιμανδρίτην π. Μακάριον και εκτύπησαν και άλλους διακονητάς δια καρεκλών και δια των ράβδων των σαρώθρων /σκουποξύλων και κατέρριψαν την αλουμινένιαν σκάλαν του καθαρίσματος.

Τούτων ούτως εξελισσομένων, κατέφθασαν ισχυρότεραι Ειδικαί Δυνάμεις της Αστυνομίας (ΜΑΤ) και εδημιούργησαν κλοιόν μεταξύ ημών των Ορθοδόξων και των Αρμενίων προς αποφυγήν χειροτέρας εμπλοκής.

Η έκρυθμος αύτη ατμόσφαιρα επεκράτησεν επί ώραν πολλήν, έως ότου αι Ειδικαί Δυνάμεις της Αστυνομίας επεβλήθησαν εις τους Αρμενίους, απεμάκρυναν τούτους και ημείς οι Ορθόδοξοι εστήσαμεν και πάλιν την σκάλαν και, ασκούντες το δικαίωμα ημών, εκαθαρίσαμεν τας αψίδας του περεκκλησίου ως και τα υπεράνω των δοκών διαμερίσματα της στέγης, των οποίων ο καθαρισμός ανήκει εις ημάς τους Ορθοδόξους συμφώνως προς το προσκυνηματικόν καθεστώς.

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων διαμαρτύρεται εντόνως δια την επαναλαμβανομένην απαράδεκτον προσκυνηματικήν συμπεριφοράν των Αρμενίων και καταγγέλλει αυτούς επιτοπίως και διεθνώς ως δημιουργούς προκλήσεων, προβλημάτων, συγχύσεως και ακαταστασίας εις τα Πανάγια Προσκυνήματα εν όψει μάλιστα των εορτών των Χριστουγέννων και παρά την επιδεικνυομένην καλήν διάθεσιν, διαλεκτικότητα και κατανόησιν των Ορθοδόξων.

Εκ της Αρχιγραμματείας
www.romiosini.org.gr