Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Αποτάσσει τον Πάπα το ορθόδοξο πατριαρχείο Μόσχας.

Καθησυχάζει ὅτι δέν θά ἀναγνωρισθῆ ἐξουσία τοῦ Πάπα ἐπί τῆς ὈρθοδόξουἘκκλησίας καί ὅτι δέν θά ὑπογραφῆ οὐδεμία συμφωνία μέ τούς Παπικούς.
Διαβεβαιώνει, ἐπίσης, ὅτι ἡ Μεγάλη Σύνοδος δέν θά εἶναι Οἰκουμενική Σύνοδος καί ἐπισημαίνει ὅτι, ἐάν ἐπιχειρηθῆ ἀπό κάποιους Ὀρθοδόξους νά προσλάβη χαρακτῆρα Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τότε το Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας θά ἀντιδράση καί δέν θά τήν ἀναγνωρίση.
 Ὅλαι αἱ δηλώσεις τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, αἱ ὁποῖαι περιλαμβάνουν καί πολλάς ἄλλας διαβεβαιώσεις. Ἡ ἐνόχλησίς του ἀπό τό ἀντιπαπικόν-ἀντιοικουμενιστικόν κίνημα, τό ὁποῖον ἐκδηλώνεται εἰς ὁλόκληρον τήν Ρωσίαν μέ δημοσιεύματα, φυλλάδια, ρεπορτάζ εἰς τά ΜΜΕ, μέ σχόλια εἰς ἐκκλησιαστικά ἔντυπα καί ἀντιδράσεις εἰς Ἱ. Ναούς, ὅτι κατά τήν Σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου θά προδοθῆ ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις, θά καταργηθοῦν ἀποφάσεις τῶν Ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων, θα καταργηθοῦν νηστεῖες, θά καθιερωθῆ ὁ δεύτερος γάμος κληρικῶν, ὁ γάμος Ἱεραρχῶν κ.λπ.