Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

Προσωπικά δεδομένα: Πρόστιμα 82.000 ευρώ σε εταιρείες για τη βαθμολόγηση αδειών ασθενείας εργαζόμενων στην Κύπρο


Χρηματική ποινή συνολικού ύψους 82.000 ευρώ επέβαλε το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Εταιρείες Louis αναφορικά με βαθμολόγηση αδειών ασθενείας των εργοδοτουμένων χρησιμοποιώντας τον Συντελεστή Bradford.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στις 06.06.2018, υποβλήθηκε παράπονο στην Επίτροπο από το Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ εναντίον των Εταιρειών LGS Handling Ltd, Louis Travel Ltd και Louis Aviation Ltd (στο εξής «οι Εταιρείες Louis»), οι οποίες εφάρμοζαν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα με σκοπό την διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των απουσιών των εργοδοτουμένων για λόγους ασθενείας, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο βαθμολόγησης, γνωστό ως «ο Συντελεστής Bradford» (Bradford Factor).

Η λογική του αυτοματοποιημένου συστήματος που χρησιμοποιούσε τον Συντελεστή Bradford, για βαθμολόγηση των αδειών ασθενείας των εργοδοτουμένων των Καθ’ων το παράπονο, (Εταιρείες Louis) είναι ότι οι σύντομες, συχνές και απρογραμμάτιστες απουσίες είναι περισσότερο αποδιοργανωτικές από τις μεγαλύτερες απουσίες.Η ημερομηνία της άδειας ασθενείας και η συχνότητα λήψης άδειας ασθενείας που αφορούν φυσικό πρόσωπο εν ζωή, στο μέτρο που αποκαλύπτεται αμέσως ή εμμέσως η ταυτότητα του, αποτελούν «ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 9(1) του Κανονισμού.

Διαβάστε επίσης: Προσωπικά δεδομένα: Πρόστιμο 15.000 ευρώ σε ναυτιλιακή εταιρεία για παράνομο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης εργαζομένουΗ τροφοδότηση αυτοματοποιημένου συστήματος με προσωπικά δεδομένα, η βαθμολόγηση τους χρησιμοποιώντας τον «Συντελεστή Bradford» και ακολούθως η κατάρτιση προφίλ φυσικών προσώπων, βάσει των αποτελεσμάτων που παράγονται/εξάγονται, αποτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.Μετά από αξιολόγηση όλων των στοιχείων που συνέλεξε το Γραφείο της Επιτρόπου για την εξέταση της υπόθεσης και αφού ακούστηκε ο υπεύθυνος επεξεργασίας, η Επίτροπος έκρινε ότι η εν λόγω επεξεργασία στερείτο νομικής βάσης και ως εκ τούτου έπρεπε να διακοπεί.

Σκεπτικό της απόφασης (συνοπτικά)Οι Εταιρείες Louis, ως οι εργοδότες, έχουν δικαίωμα να ασκούν εποπτεία στη συχνότητα λήψης αδειών ασθενείας και/ή στην εγκυρότητα των πιστοποιητικών αδειών ασθενείας. Τέτοιο δικαίωμα όμως δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά και θα πρέπει επίσης να ασκείται εντός των ορίων που θέτει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

 Μία επεξεργασία για να είναι σύννομη θα πρέπει να περιορίζεται στα αναγκαία για την οργάνωση, έλεγχο και διεκπεραίωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

 Ο εργοδότης δεν μπορεί να ασκεί απεριόριστο έλεγχο και εποπτεία στους εργοδοτούμενους, παραβιάζοντας την προσωπικότητα τους.Η βαθμολόγηση των νόμιμων αδειών ασθενείας εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του εργοδότη, διότι με αυτόν τον τρόπο καθιστά ο ίδιος τον εαυτό του ιατρό ή επαγγελματία του τομέα της υγείας και «τιμωρεί» τους εργοδοτούμενους που λαμβάνουν άδεια ασθενείας συγκεκριμένες μέρες της εβδομάδας/μήνα.

Το άρθρο 6(1)(στ) του Κανονισμού επιτρέπει την επεξεργασία με την επιφύλαξη της εφαρμογής της στάθμισης των έννομων συμφερόντων του υπεύθυνου επεξεργασίας έναντι των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων.


Η εκτίμηση του έννομου συμφέροντος, που διενεργήθηκε από τις Εταιρείες Louis, δεν ευσταθεί καθότι δεν τεκμηριώνει / αποδεικνύει ότι:- η βαθμολόγηση των αδειών ασθενείας, χρησιμοποιώντας τον Συντελεστή Bradford, ο οποίος υψώνει στο τετράγωνο (πολλαπλασιάζει με τον εαυτό του) τον αριθμό των περιπτώσεων που λαμβάνεται η άδεια ασθένειας (συχνότητα της λήψης άδειας) και κατ’ επέκταση τα ενδεχόμενα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον των εργοδοτουμένων βάσει του αριθμητικού αποτελέσματος που παράγεται, για σκοπούς ικανοποίησης των έννομων συμφερόντων τους, όπως αυτά διατυπώνονται στην εν λόγω εκτίμηση,-υπερέχει των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των εργοδοτουμένων (άρθρο 6(1)(στ) του Κανονισμού)και ως εκ τούτου, η εν λόγω επεξεργασία (βαθμολόγηση των αδειών ασθενείας χρησιμοποιώντας τον Συντελεστή Bradford) δεν μπορούσε να βασιστεί στις διατάξεις του άρθρου 6(1)(στ) του Κανονισμού, που αφορά στην προάσπιση των έννομων συμφερόντων τους.

Η επεξεργασία που διενεργείται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος χρησιμοποιώντας τον Συντελεστή Bradford αφορά ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει καμία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Κανονισμού που να επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στην υγεία.Μετά από εξέταση όλων των στοιχείων που είχε ενώπιον της, η Επίτροπος έκρινε ότι η εν λόγω επεξεργασία στερείτο νομικής βάσης. Αφενός, δεν είχε τεκμηριωθεί ότι, το έννομο συμφέρον των Εταιρειών Louis υπερτερούσε των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργοδοτουμένων (δηλαδή να μπορεί η Εταιρεία να βασιστεί στο άρθρο 6(1)(στ) του Κανονισμού). Αφετέρου, δεν ίσχυε καμία από τις εξαιρέσεις του άρθρου 9 που να επέτρεπε την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στην υγεία.ΠοινέςΗ Επίτροπος έδωσε εντολή στις εταιρείες Louis όπως τερματίσουν άμεσα τη λειτουργία του Συντελεστή Bradford που χρησιμοποιεί το αυτοματοποιημένο σύστημα και καταστρέψουν άμεσα το αρχείο που είχε δημιουργηθεί.

Επιπρόσθετα, με βάση τις εξουσίες που απονέμουν στην Επίτροπο οι διατάξεις του εδαφίου (θ) της παραγράφου (2) του άρθρου 58 του Κανονισμού επιβλήθηκαν:- Στην εταιρεία LGS Handling Ltd, η χρηματική ποινή των €70.000- Στην εταιρεία Louis Travel Ltd η χρηματική ποινή των €10.000- Στην εταιρεία Louis Aviation Ltd η χρηματική ποινή των €2.000

για τη διάπραξη παράβασης της υποχρέωσης τους εκ των άρθρων και 6(1) και 9(2) του Κανονισμού.Για την επιμέτρηση των ποινών λήφθηκαν υπόψη διάφοροι παράγοντες, μεταξύ των οποίων, ο αριθμός των υποκειμένων των δεδομένων (818 υπάλληλοι στο σύνολο), η φύση και η διάρκεια της παράβασης και ο κύκλος εργασιών των εν λόγω εταιρειών.Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.Πηγή: dataprotection.gov.cy


https://www.lawspot.gr/nomika-nea/prosopika-dedomena-prostima-82000-eyro-se-etaireies-gia-ti-vathmologisi-adeion-astheneias