Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

Συνεργασία αθέων και αιρετικών για να χτυπηθεί η Ορθοδοξία !

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΘΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
            Η Εποχή μας είναι εποχή σύγχυσης και σφοδρής αντιχριστιανικής προπαγάνδας από αιρετικούς και αθέους ! Εμείς οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι οφείλουμε να μελετούμε σε βάθος την Αγία Γραφή και να ομολογούμε την αλήθεια της. Τίποτα από όσα λέγουν οι εχθροί της πίστεως δεν πρέπει να μένει αναπάντητο. Οι άθεοι και οι αιρετικοί πρέπει να αποκαλύπτονται ως ψεύτες. Να μην μπορούν κανένα να πλανήσουν με τα ψευδοεπιχειρήματά τους.
            Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με ένα επιχείρημα ενάντια στην αξιοπιστία της Αγίας Γραφής που χρησιμοποιούν διάφορες κατηγορίες αθέων πολεμίων της Εκκλησίας. Αλλά επίσης θα δούμε και πως το ίδιο επιχείρημα
το χρησιμοποιεί μερίδα αιρετικών προερχομένων από την Διαμαρτύρηση για να χτυπήσει την Ορθοδοξία ! Βλέπουμε δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις μία αγαστή συνεργασία αθέων και αιρετικών ενάντια στον Χριστιανισμό. Άλλωστε και οι αιρετικοί στην ουσία άθεοι είναι αφού δεν πιστεύουν ορθά στον Θεό. Γιαυτό αντλούν «επιχειρήματα» από το ίδιο αντιχριστιανικό οπλοστάσιο…


«Βίβλος γενέσεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυῒδ, υἱοῦ ᾿Αβραάμ. ᾿Αβραὰμ ἐγέννησε τὸν ᾿Ισαάκ, ᾿Ισαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ, ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ,  ᾿Ιούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Εσρώμ, ᾿Εσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αράμ,  ᾿Αρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμιναδάβ, ᾿Αμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών,  Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ωβὴδ ἐκ τῆς Ρούθ, ᾿Ωβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεσσαί,  ᾿Ιεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυῒδ τὸν βασιλέα. Δαυῒδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου,  Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ροβοάμ, Ροβοὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αβιά, ᾿Αβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ασά,  ᾿Ασὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσαφάτ, ᾿Ιωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωράμ, ᾿Ιωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Οζίαν,  ᾿Οζίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωάθαμ, ᾿Ιωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν ῎Αχαζ, ῎Αχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Εζεκίαν, ᾿Εζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμών, ᾿Αμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσίαν,  ᾿Ιωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος. Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος ᾿Ιεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ, Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αβιούδ, ᾿Αβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελιακείμ, ᾿Ελιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αζώρ, ᾿Αζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αχείμ, ᾿Αχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελιούδ, ᾿Ελιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελεάζαρ, ᾿Ελεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ,᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός.Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραάμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες» Ματθαίος 1:1-17
            Ο εσμός των αθέων ισχυρίζεται ότι η Βίβλος δεν είναι θεόπνευστη και αλάθητη διότι έχει αντιφάσεις και λάθη ! Ως παράδειγμα αναφέρουν την γενεαλογία του Ιησού Χριστού και μάλιστα την γενεαλογία που παραθέτει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος.
Οι ασεβείς ισχυρίζονται ότι ο Ματθαίος δεν ξέρει ούτε να μετρά τις γενεές που παραθέτει ! Διότι τις χωρίζει σε τρεις 14δες και άρα έχουμε 3 Χ 14 = 42 γενεές ενώ στο κείμενο παραθέτει διαφορετικό αριθμό γενεών-ονομάτων δηλαδή 41 !!!
Με τέτοια τερτίπια προσπαθούν οι εχθροί της αληθείας να κλονήσουν την πίστη των απλουστέρων !
            Η τακτική που εφαρμόζουν πολλοί αντίπαλοι της Εκκλησίας είναι η εξής : Κατασκευάζουν μία φανταστική θέση της Γραφής ή της Εκκλησίας και κατόπιν την αναιρούν ώστε να φανεί ότι δήθεν ανέτρεψαν την «θέση» της Γραφής ή της Εκκλησίας !
Παράδειγμα : Οι Προτεστάντες κατηγορούν με αναίδεια και δαιμονικό μένος την Ορθοδοξία ότι δήθεν λατρεύει εικόνες !!! Και επικαλούνται τα χωρία εκείνα της Βίβλού που καταδικάζουν την ειδωλολατρεία, ενάντια στην Εκκλησία ! Αυτή είναι μία κλασική τακτική πολεμικής των εχθρών της Εκκλησίας εναντίον της. Ενώ δηλαδή εμείς οι Ορθόδοξοι δεν λατρεύουμε εικόνες αλλά τις προσκυνούμε τιμητικά και μόνον, οι συκοφάντες μας επιμένουν να διατυμπανίζουν σε όλους τους τόνους ότι είμαστε ειδωλολάτρες-εικονολάτρες-λειψανολάτρες !!! Και το περισσότερο φαιδρό είναι ότι αφού μας θεωρούν ειδωλολάτρες, ταυτοχρόνως μας θεωρούν και χριστιανούς αδελφούς στα πλαίσια του θρησκευτικού συγκρητισμού που προωθείται στα πλαίσια της παναίρεσης του Οικουμενισμού και ενός απαράδεκτου δογματικού μινιμαλισμού που τους διακρίνει ! Ο δογματικός μινιμαλισμός που χαρακτηρίζει πολλές προτεσταντικές ομάδες, ( η άποψη δηλαδή ότι εάν συμφωνούμε σε κάποια βασικά δόγματα είμαστε όλοι αδελφοί εν Χριστώ), είναι ασφαλώς αντιβιβλικός αλλά απαραίτητος για να γεφυρώνει τα χάσματα που υπάρχουν στην κατακερματισμένη Διαμαρτύρηση.
            Ομοίως λοιπόν στο παρόν ψευδοεπιχείρημα οι άθεοι κατασκευάζουν μία ψευδή θέση την οποία ανατρέπουν ! ΠΟΥ βλέπουν οι εχθροί της αληθείας να αναφέρει η Αγία Γραφή 42 γενεές;;; Γιατί προσθέτουν αυθαίρετα τα τρία 14 άρια ; ΠΟΙΟΣ τους είπε να κάνουν αυτήν την πρόσθεση ; Γιατί δεν ακολουθούν ακριβώς τον διαχωρισμό που κάνει ο Ευαγγελιστής χωρίς να προβούν σε πρόσθεση; Ο Ευαγγελιστής δεν αναφέρει τον αριθμό 42… αυτοί οι διαστρεβλωτές τον αναφέρουν ! Ο Ματθαίος δεν λέγει ότι τα αναφερόμενα 41 ονόματα μας κάνουν 42 γενεές…αν το έλεγε αυτό τότε δικαίως θα τον μέμφονταν, αλλά όμως δεν το λέει !
Ας δούμε λοιπόν πως η Γραφή χωρίζει τις τρείς 14αδες γενεών :
«Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραάμ ἕως Δαυῒδ γενεαὶ δεκατέσσαρες»
1 ΑΒΡΑΑΜ
2 ΙΣΑΑΚ
3 ΙΑΚΩΒ
4 ΙΟΥΔΑΣ
5 ΦΑΡΕΣ
6 ΕΣΡΩΜ
7 ΑΡΑΜ
8 ΑΜΙΝΑΔΑΒ
9 ΝΑΑΣΩΝ
10 ΣΑΛΜΩΝ
11 ΒΟΟΖ
12 ΩΒΗΔ
13 ΙΕΣΣΑΙ
14 ΔΑΥΪΔ
«καὶ ἀπὸ Δαυῒδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες»
Ο Ματθαίος για την δεύτερη 14άδα σαφώς λέγει ότι αρχίζει «ἀπὸ Δαυῒδ», δηλαδή ο Δαυΐδ περιλαμβάνεται και στην δεύτερη 14άδα. Στόχος του Ευαγγελιστή είναι να χωρίσει την γενεαλογία σε τρία ίσα τμήματα και όχι να μας δώσει τον συνολικό αριθμό των γενεών όπως υποστηρίζουν οι αρνητές της θεοπνευστίας της Βίβλου. Η κατηγορία των αθέων ότι ο Ματθαίος δεν ξέρει να μετράει αποδεικνύεται έωλη !
1 ΔΑΥΪΔ
2 ΣΟΛΟΜΩΝ
3 ΡΟΒΟΑΜ
4 ΑΒΙΑ
5 ΑΣΑ
6 ΙΩΣΑΦΑΤ
7ΙΩΡΑΜ
8 ΟΖΙΑΣ
9 ΙΩΑΘΑΜ
10 ΑΧΑΖ
11 ΕΖΕΚΙΑΣ
12 ΜΑΝΑΣΣΗΣ
13 ΑΜΩΝ
14 ΙΩΣΙΑΣ
«ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες»
1 ΙΕΧΟΝΙΑΣ
2 ΣΑΛΑΘΙΗΛ
3 ΖΟΡΟΒΑΒΕΛ
4 ΑΒΙΟΥΔ
5 ΕΛΙΑΚΕΙΜ
6 ΑΖΩΡ
7 ΣΑΔΩΚ
8 ΑΧΕΙΜ
9 ΕΛΙΟΥΔ
10 ΕΛΕΑΖΑΡ
11 ΜΑΤΘΑΝ
12 ΙΑΚΩΒ
13 ΙΩΣΗΦ
14 ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
            Να σημειωθεί ότι η οριοθέτηση της  πρώτης 14άδας αρχίζει με όνομα και τελειώνει με όνομα ( Αβραάμ – Δαυΐδ). Η δεύτερη 14άδα αρχίζει με όνομα και τελειώνει με γεγονός (Δαυΐδ – Μετοικεσία). Και η Τρίτη 14άδα αρχίζει με γεγονός και τελειώνει με όνομα ( Μετοικεσία- Ιησούς Χριστός). Αν τα ελάμβαναν όλα αυτά υπ’οψιν τους οι άθεοι  δεν θα έλεγαν τόσες ανοησίες ! Θα προσπαθούσαν να βρούν τα τρία 14άρια γενεών που αναφέρει ο Ματθαίος και όχι τις 42 γενεές που ΔΕΝ αναφέρει !
            Ενώ όποιος ακολουθήσει ακριβώς τις οδηγίες του Ευαγγελιστού και δεν προσθέσει τα ονόματα, θα βρεί τα τρία 14άρια οι άθεοι προσθέτουν τα 41 ονόματα και λέγουν ότι δεν κάνουν 42 !!! Ασφαλώς και 41 δεν ισούται με 42….συμφωνούμε. Μήπως ο Ματθαίος λέγει το αντίθετο ; ΠΟΥΘΕΝΑ δεν λέγει ο Ματθαίος τίποτα για 42 γενεές…το προκατειλημμένο κεφάλι των αθέων που ψάχνει αγωνιωδώς να βρεί ψεγάδι στην Αγία Γραφή αναζητεί 42 γενεές…
            Ενώ λοιπόν οι άθεοι προσπαθούν να βρούν τις 42 γενεές, που όμως δεν αναφέρει ο Ματθαίος, το ίδιο κάνουν και μερικοί αιρετικοί !!!
Και επειδή ο στόχος τους δεν είναι να αποδείξουν την Γραφή λάθος, αλλά την Ορθοδοξία, κάνουν το εξής ανήκουστο προκειμένουνα κάνουν τα 41 ονόματα 42, προσθέτουν το όνομα της Θεοτόκου ! Πώς το κάνου αυτό ; Απλούστατα παρερμηνεύουν το εδάφιο Ματθαίος 1:16 !
« ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός» Ματθαίος 1:16
Οι αιρετικοί ισχυρίζονται ότι η λέξη ΑΝΔΡΑΣ στο παρόν εδάφιο σημαίνει ΠΑΤΕΡΑΣ !!! Ενώ δηλαδή το εδάφιο αναφέρει ξεκάθαρα τον Ιωσήφ ως άνδρα της Μαριάμ (κατά τον Νόμον ο μνηστήρας είναι σύζυγος της μνηστής ), οι αιρετικοί ισχυρίζονται ότι ο εν λόγω Ιωσήφ είναι ο πατήρ της Θεοτόκου και όχι ο μνηστήρας της !!! Και ότι ο Ματθαίος αναφέρει την γενεαλογία δήθεν του Ιησού από την πλευρά της Μητέρας του ! Με το τέχνασμα αυτό τα 41 ονόματα γίνονται 42 και χωρίζονται ακριβώς σε τρεις 14άδες !
            Με αυτή την γελοία παρερμηνεία οι αιρετικοί θεωρούν ότι α) απαντούν στους αθέους και β) Αποδεικνύουν λάθος την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σχετικά με το όνομα του πατρός της Θεοτόκου. Διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία στηριζόμενη στην Ιερά Παράδοση διδάσκει ότι ο πατήρ της Θεοτόκου ονομάζονταν Ιωακείμ.
Ο αναγνώστης ας κρίνει μόνος του την σοβαρότητα του εν λόγω αιρετικού ισχυρισμού…
            Οι άθεοι ερωτούν ειρωνικά : Ποίος ήταν τελικά ο παππούς του Ιησού ; Ο Ιακώβ που λέγει ο Ματθαίος ; - «᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός» Ματθαίος 1:16, ο Ηλί που λέγει ο Λουκάς; - « Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ ᾿Ιησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὤν, ὡς ἐνομίζετο, υἱὸς ᾿Ιωσήφ, τοῦ ῾Ηλί» Λουκάς 3:23, ή ο Ιωακείμ της Ορθοδόξου Παραδόσεως ;
            Και οι τρείς ! Αυτή είναι η Ορθόδοξη απάντηση.          
Ο ΙΩΑΚΕΙΜ είναι ο φυσικός πατέρας της Θεοτόκου. Άρα παππούς του Ιησού.
Ο ΙΑΚΩΒ είναι ο φυσικός πατέρας του Νομικού πατρός του Ιησού, του Ιωσήφ δηλαδή.Άρα παππούς του Ιησού.
Ο ΗΛΙ είναι ο ΝΟΜΙΚΟΣ πατήρ του Νομικού πατρός του Ιησού, του Ιωσήφ δηλαδή.Άρα παππούς του Ιησού.
« Καὶ αὐτὸς ἦν ὁ ᾿Ιησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὤν, ὡς ἐνομίζετο (= ήταν σύμφωνα με τον Νόμο), υἱὸς ᾿Ιωσήφ, τοῦ ῾Ηλί» Λουκάς 3:23. Ο Λουκάς μας δίνει την Νομική γενεαλογία του Ιησού.
Περί του ΕΝΟΜΙΖΕΤΟ βλέπε και Πράξεις 16: 13 – «τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πόλεως παρὰ ποταμὸν οὗ ἐνομίζετο(=επιτρεπόνταν από τον Νόμο) προσευχὴ εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξί».
Η διαφορά φυσικών – νομικών προγόνων οφείλεται στο αρχαίο έθιμο (που αργότερα αποτέλεσε και διάταξη του Μωσαϊκού Νόμου) των ΑΝΔΡΑΔΕΛΦΙΚΩΝ  ή ΛΕΒΙΡΑΤΙΚΩΝ Γάμων όπως λέγονται.
«᾿Εὰν δὲ κατοικῶσιν ἀδελφοὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἀποθάνῃ εἷς ἐξ αὐτῶν,σπέρμα δὲ μὴ ᾗ αὐτῷ, οὐκ ἔσται ἡ γυνὴ τοῦ τεθνηκότος ἔξω ἀνδρὶ μὴ ἐγγίζοντι· ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς εἰσελεύσεται πρὸς αὐτὴν καὶ λήψεται αὐτὴν ἑαυτῷ γυναῖκα καὶ συνοικήσει αὐτῇ.  καὶ ἔσται τὸ παιδίον, ὃ ἐὰν τέκῃ, κατασταθήσεται ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ τετελευτηκότος, καὶ οὐκ ἐξαλειφθήσεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐξ ᾿Ισραήλ» Δευτερονόμιο 25: 5-6
« ᾿Εν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, οἱ λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν  λέγοντες· διδάσκαλε, Μωσῆς εἶπεν, ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ» Ματθαίος 22:23-24
Δηλαδή κάποιο άτομο ημπορούσε να έχει δύο πατέρες ένα φυσικό και ένα νομικό.