Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

Ο ψαλμός που προσφέρει ιδιαίτερο έλεος. Όσοι τον διαβάζουν δε θα έχουν ανάγκη σε τίποτα ούτε σε λιμό ούτε σε πόλεμο

 

Ο Μητροπολίτης Αντώνιος Πακάνιτς μιλάει για τον ψαλμό που βοηθάει να βγει κανείς από οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση με πλήρη ελπίδα στον Θεό.

Σε οποιαδήποτε κατάσταση της ζωής βρίσκουμε άμεση βοήθεια, ένα σίγουρο μέσο παρηγοριάς, στήριξης και συνετισμού. Είναι το βιβλίο των Ψαλμών. Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, «όλα είναι αποθησαυρισμένα στο βιβλίο των Ψαλμών ως σε κάποιο μεγάλο και κοινό θησαυροφυλάκιο».

Δεν γνωρίζουμε πάντα το συγγραφέα των ψαλμών, αλλά αυτό κάνει το ιερό έργο πιο βαθύ, έτσι που να υπερβαίνει τη συγκεκριμένη προσωπικότητα, μας βγάζει έξω από τον ανθρώπινο νου, ώστε να προστρέχουμε στο Πνεύμα που κινούσε και οδηγούσε το συγγραφέα, και όχι στον άνθρωπο.


Ο ΛΒ΄ (32ος) ψαλμός ανήκει στο βασιλιά Δαβίδ, αλλά δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές για αυτό στο κείμενο του ψαλμού. Ο ψαλμός αυτός είναι αίνος της ψυχής που συνειδητοποιεί τη συγγένειά της με τον Θεό και που χαίρεται και δοξάζει τη δύναμή Του.


Καλό είναι, όταν διαβάζουμε αυτόν τον ψαλμό, να αναζωπυρώνουμε το πνεύμα μας και να στερεώνουμε την πίστη μας στην χαρισματική Του βοήθεια και στα πλούσια ελέη Του. Ο ψαλμός μας βοηθάει να βγαίνουμε από οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση και να ελπίζουμε πλήρως στον Θεό.


«Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ· τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις»


Πόσο μεγάλη είναι η επιθυμία μου να Σε δοξάζω, Κύριε! Όμως, επειδή για λόγους αδυναμίας μου δεν μπορώ να το κάνω αντάξια, καλώ όσους Σε αγαπούν να δοξάζουν μαζί μου, δυνατά και χαρούμενα:


«ᾌσατε αὐτῷ ᾆσμα καινόν, καλῶς ψάλατε αὐτῷ ἐν ἀλαλαγμῷ…»


Κύριε, μέγας Συ και ελεήμων, Είσαι το φως του κόσμου και το φως της καρδιάς μου. Όπου δεν Είσαι, δεν υπάρχει για μένα φως. Έψαχνα την αλήθεια στα ανθρώπινα λόγια, προσπαθούσα να βρω σοφία στις σκέψεις μεγάλων σοφών. Όμως, όλα ήταν μάταια και ανόητα χωρίς Εσένα, όλα διαλύονταν μπροστά στα μάτια. Μόνο ο λόγος Σου είναι η αλήθεια, μόνο σε Σένα βρίσκονται όλες οι σοφίες του κόσμου:


«Ὅτι εὐθὴς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, καὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πίστει»


Τα πάντα είναι σκόνη μπροστά στη δύναμη και τη δόξα Σου, Κύριε! Εσύ είσαι ο Δημιουργός όλων των ορατών και των αοράτων, των πρόσκαιρων και των αιώνιων. Εσύ είσαι ο Εμπνευστής όλων των ζώντων και των ωραίων:


«Τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτῶν»


Δίδαξέ με, Θεέ, να κατανοώ τις μυστικές Σου επιθυμίες, τις σκέψεις Σου. Η ψυχή μου διψάει να Σε ευαρεστήσει. Ο Λόγος Σου δεν αλλάζει. Εσύ είσαι η δύναμή μου και το στερέωμά μου:


«Ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεάν»


Η υψηλότατη χαρά και μακαριότητα είναι να ξέρω ότι Εσύ υπάρχεις και για όλα να ελπίζω σε Σένα:  


«Μακάριον τὸ ἔθνος, οὗ ἐστι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ, λαός, ὃν ἐξελέξατο εἰς κληρονομίαν ἑαυτῷ»


Μόνο Εσύ βλέπεις την καρδιά μου. Μόνο Εσύ ακούς το άσμα μου προς Εσένα. Μόνο Εσύ ξέρεις τον πόνο μου και τη χαρά μου, γνωρίζεις τις υποθέσεις μου και τους λογισμούς μου. Η καρδιά μου είναι το λίκνο Σου:


«Ὁ πλάσας κατὰ μόνας τὰς καρδίας αὐτῶν, ὁ συνιεὶς πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν»


Βλέπω την αδυναμία των οποιωνδήποτε άλλων εξουσιών, είναι ένα τίποτα μπροστά Σου. Το όπλο τους είναι τίποτα μπροστά στη δύναμή Σου. Κανένας δεν είναι σε θέση να νικήσει Εσένα και τους ανθρώπους Σου:


«Οὐ σῴζεται βασιλεὺς διὰ πολλὴν δύναμιν, καὶ γίγας οὐ σωθήσεται ἐν πλήθει ἰσχύος αὐτοῦ. Ψευδὴς ἵππος εἰς σωτηρίαν, ἐν δὲ πλήθει δυνάμεως αὐτοῦ οὐ σωθήσεται»


Όμως, γνωρίζω ότι προστατεύεις σε ώρες κινδύνου, ότι σώζεις στους λιμούς και στις ανάγκες, ότι παρηγορείς στις θύελλες. Εσύ είσαι μεγάλη δύναμη. Εσύ είσαι απόρθητο κάστρο. Εσύ είσαι η πιο σίγουρη προστασία. Μόνο σε Σένα βρίσκεται η σωτηρία:


«Ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ρύσασθαι ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ διαθρέψαι αὐτοὺς ἐν λιμῷ. ἡ ψυχὴ ἡμῶν ὑπομενεῖ τῷ Κυρίῳ, ὅτι βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστὴς ἡμῶν ἐστιν»


Σε ικετεύω, Κύριε, μην με εγκαταλείπεις! Γέμισε τη ζωή μου με τα ελέη Σου, χωρίς τα οποία δεν έχω ζωή. Εσύ είσαι το κέντρο της ζωής μου, η πηγή της ψυχής μου, το φως το αλώβητο. Δεν υπάρχει χαρά εκτός Σου, δεν υπάρχει έμπνευση εκτός Σου, δεν υπάρχει ομορφιά και ζωή:


«Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ»


Ο Μητροπολίτης Μπορίσπολ και Μπροβάρι κ.κ.Αντώνιος (Πακάνιτς)

Την ομιλία κατέγραψε η Ναταλία Γκορόσκοβα

Μετάφραση για την πύλη gr.pravoslavie.ru: Αναστασία Νταβίντοβα


pravlife.org