Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

ΤΑ ΜΜΕ 'ΧΤΥΠΟΥΝ' ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΑ ΙΔΕΩΔΗ


Μια άνευ προηγουμένου χειραγώγηση τῆς κοινῆς γνώμης τὶς τελευταῖες ἡμέρες, μὲ πρόσχημα τὰ σκάνδαλα, πραγματικὰ καὶ ὑποθετικά, στὸν χῶρο τῆς Δικαιοσύνης καὶ στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ὁδηγεῖ μὲ «συνοπτικὲς διαδικασίες» σὲ ἐσφαλμένες καὶ βεβιασμένες ἐκτιμήσεις ποὺ φθάνουν σὲ προτάσεις γιὰ θεσμικὸ χωρισμὸ τοῦ Κράτους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, συνταγματικὸ ἢ νομοθετικό. Ἄλλα, ὅμως, εἶναι πράγματι τὰ τιθέμενα ζητήματα.
Στ’ἀλήθεια, τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τόσο ξαφνικὰ γέμισε τὶς ὀθόνες τῶν τηλεοράσεών μας καὶ τὸν νοῦ μας; Δὲν πρόκειται γιὰ τρομο-ἰδεολογικὸ κτύπημα στὴν ψυχὴ τοῦ λαοῦ μας; Ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκεται τὸ κεντρικὸ νευρικὸ σύστημα τῶν ἀντιστάσεών μας καὶ τῶν ἀντισωμάτων μας; «Πατροκτονία» λοιπόν, ὡς πρώτη φάση μαζικῆς χειραγωγήσεως, γιά νὰ ὑποστοῦμε ἀναμόρφωση τῆς προσωπικότητός μας καὶ τῆς συλλογικῆς ταυτότητός μας ὅπως γίνεται μέσα στὶς σέκτες;
Ὄχι, δὲν ἔχουμε καθόλου καλὴ κατάσταση στὴν Ἐκκλησία. Τὸ κανονικὸ δίκαιο παραθεωρεῖται ἐπὶ δεκαετίες τώρα. Ἡ ἐνημέρωση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἔχει ἀφανισθῆ ἀπὸ ἐλεγχόμενα Μ.Μ.Ε. καὶ ἡ φωνὴ του ἀγνοεῖται συστηματικά ἀπὸ καρριερίστες ἱερομονάχους ποὺ ἀντὶ νὰ ζοῦν στὰ μοναστήρια σπεύδουν νὰ καταλάβουν θέσεις καὶ γίνονται ἀνώριμοι πνευματικῶς, ἢ καὶ ἀντικανονικά, ἐπίσκοποι.
Ὄχι, δὲν ἔχουμε καλὴ κατάσταση στὴν Δικαιοσύνη. Ἡ τυπικὴ νομιμότητα θριαμβεύει καὶ πλῆθος κακῶν ρυθμίσεων δένουν τὰ χέρια εὐσυνειδήτων δικαστῶν καὶ λύνουν τὰ χέρια σὲ παρακυκλώματα. Οἱ ἀδικίες αὐξάνονται καθημερινὰ καὶ ὁ ὄγκος τῶν ὑποθέσεων βαραίνει πλέον ἐπὶ τῆς ὑγείας μας ὡς δικαστῶν.
Καὶ στὸ παρελθὸν γινόντουσαν προσπάθειες νὰ χτυπηθῆ ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ κόσμου στὴν Δικαιοσύνη. Μᾶς κατηγοροῦσαν, ἀδίκως, ὅτι ἀμειβόμεθα πολύ. Τὶς ἀδικίες τοῦ νόμου σὲ μᾶς τὶς χρεώνανε οἱ διάδικοι. Καὶ κάποιοι δικηγόροι τὶς δικές τους ὑπερβολικὲς ἀπολαβὲς τὶς χρεώνανε ἠθικῶς, ψευδόμενοι ἀνηθίκως πρὸς τοὺς πελάτες τους, στὸν «δικαστὴ ποὺ θέλει τόσα». Ἐν τούτοις, ὁ κόσμος ἀπὸ τὸν ὁποῖο ὅλοι μας προερχόμαστε, αἰσθανόταν ὅτι προσπαθοῦμε νὰ εἴμαστε δίκαιοι, καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μᾶς ἐμπιστευόταν. Θά μᾶς ξαναεμπιστευθῆ, ἀρκεῖ νὰ γίνουμε οὐσιαστικότεροι καὶ θαρραλεότεροι στὶς λύσεις μας.
Ἀλλὰ αὐτὸ προϋποθέτει ὅτι δὲν θὰ ζοῦμε ὑπὸ τὸν φόβο ὑποθετικῶν ἀποκαλύψεων. Ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέπεται νὰ διασύρεται κανείς μας ἀπὸ ψευδῆ ἐνημέρωση, ὅπως συνέβη μὲ τὴν συκοφαντικὴ κατηγορία κατὰ ἀνύποπτου δικαστοῦ (τοῦ κ. Ρ.) ἡ ὁποία ἐκτοξεύθηκε μὲ χρήση ὑποκλαπείσης συνομιλίας τρίτων (!), ἢ ὅπως συνέβη ὅταν μὲ σκανδαλώδη ὑποστήριξη ἀπὸ τὸν δημοσιογράφο κ. Ε. ὁ ἕτερος δημοσιογράφος κ. Τ. ἐπετέθη δημοσίᾳ κατὰ τοῦ πρώην προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου, μὲ μόνο στοιχεῖο τὸ περιεχόμενο μιᾶς ἀδιασταύρωτης μαρτυρικῆς καταθέσεως (!), ἄγνωστης μάλιστα στὸν συκοφαντούμενο ἀνώτατο δικαστή. Μᾶς δικάζουν καί μᾶς καταδικάζουν Τριανταφυλλόπουλοι δημοσίᾳ χωρὶς δίκαιη δίκη. Ἐκεῖ φθάσαμε!
Τί συνέβη ὅμως τόσο ξαφνικὰ καὶ γέμισε ἡ ἐπικαιρότητα ἀπὸ τόσα σκάνδαλα; Ποῦ ἦσαν τόσα χρόνια νὰ τὰ καταγγείλουν αὐτοὶ πού τώρα κόπτονται γιὰ τὴν δικαιοσύνη; Γιατί τὰ στοιχεῖα συνελέγοντο γιὰ νὰ προβληθοῦν ὅλα μαζί; Mήπως ὁ στόχος εἶναι ἡ πλήρης ἀναμόρφωσις ὄχι μόνον τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς ὑπάρξεώς μας ὡς κράτους; Ποιοὶ εἶναι πράγματι οἱ καταγγέλλοντες; Προφανῶς, κάποια Μ.Μ.Ε.
Ἀλλὰ τόσα χρόνια, σὲ ποιὰ Μ.Μ.Ε., σὲ ποιοὺς δημοσιογράφους, σὲ ποιοὺς καναλάρχες, τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας θὰ κατήγγειλε ὅσα ἀπίστευτα συμβαίνουν, στὸν χῶρο τῆς ἡγεσίας τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας; Σὲ ποιὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια θὰ προσέφευγε ὁ ὀρθόδοξος χριστιανὸς γιὰ νὰ ἀμφισβητήση τὴν ἀντικανονικὴ ἐκλογὴ ἐπισκόπου ἢ γιὰ νὰ θέση τὸ ζήτημα τοῦ κωλύματος ἱερωσύνης κάποιου ἐκλεκτοῦ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου; Σὲ ποιὰ Μ.Μ.Ε., σὲ ποιοὺς δημοσιογράφους, σὲ ποιοὺς καναλάρχες, θὰ κατήγγειλε ὁ ἁπλὸς πολίτης τὰ κενὰ ποὺ ἀφίνει τὸ νομικὸ σύστημα τῆς χώρας καὶ πού ὑποθάλπουν παρατράγουδα ἐλαχίστων δικαστῶν; Ποιοὶ δημοσιογράφοι θὰ παρουσίαζαν τέτοια ζητήματα μὲ γνώμονα τὸ δημόσιο συμφέρον καὶ τὴν προστασία τῶν ἀδικουμένων στὸ μέλλον καὶ ὄχι γιὰ τὴν τηλεθέαση;
Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ συγχορδία, ἡ ὁμοβροντία μᾶλλον, τῶν ἀποκαλύψεων. Τὸ Κυπριακὸ εἶναι σὲ κρίσιμη φάση, καθοριστικὴ γιὰ τὸ μέλλον. Θέματα περιορισμοῦ τῆς ἐδαφικῆς κυριαρχίας τῆς χώρας τίθενται. Ἡ συγκυρία εἶναι σφόδρα ἐπικίνδυνη γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα. Καὶ ἐμεῖς γκρεμίζουμε τὸ σπίτι μας, χωρὶς κἄν νὰ ἀναρωτιώμαστε ἀπὸ ποῦ προέρχεται ἡ ἐπίθεση. Καὶ προτείνουμε χωρισμὸ κράτους ἀπὸ Ἐκκλησία χωρὶς νὰ ξέρουμε πράγματι τί σημαίνει αὐτό.
Καὶ δὲν τὸ ξέρουμε, διότι εἴμαστε μία ἀπὸ τὶς λιγότερο ἐνήμερες κοινωνίες τῆς Εὐρώπης στὸ θέμα τῶν «σεκτῶν». Ὁ κίνδυνος ἀπὸ αὐτὲς δὲν εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὰ μέλη τους, ἀλλὰ εἶναι πολὺ πολὺ μεγαλύτερος.
Χρόνια τώρα, οὔτε οἱ ὑπηρεσίες ἀσφαλείας, οὔτε ἡ Βουλή, οὔτε ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία, οὔτε βέβαια τὰ ΜΜΕ, ἐνημερώνουν ὑπεύθυνα καὶ συστηματικὰ τὸ λαό μας, καὶ δὴ τοὺς ἁρμοδίους του, γιὰ τὴν δράση ὁρισμένων «σεκτῶν». Ὅπως καλὰ γνωρίζουν ἀρχὲς καὶ πολίτες σὲ χῶρες ὅπως στὴ Γαλλία καὶ στὴ Γερμανία, ὑπάρχουν σέκτες ποὺ πρῶτα ἐξουδετερώνουν τὶς ἐχθρικὲς προθέσεις καὶ ὕστερα τίς ἁπλῶς διαφορετικὲς προθέσεις στὴν κοινωνία τὴν ὁποία θέλουν νὰ ἐλέγξουν. Μὲ ἀλήθειες, ὅσες τυχὸν βροῦν, ἀλλοιῶς καὶ μὲ ψέμματα. Μιλᾶνε μόνο γιὰ ὅσους μποροῦν νὰ τοὺς φράξουν τὸν δρόμο καὶ δὲν ἐπιτρέπουν νὰ μιλήσουν οἱ ἄλλοι γι’αὐτές. Συνεργάζονται μὲ μυστικὲς ὑπηρεσίες ἢ δικτυώνονται μεταξὺ τους γιὰ τὴν διάβρωση τῆς κοινωνίας καὶ γιὰ τὴν ἀποκοπή τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὶς μεγάλες χριστιανικὲς ἐκκλησίες.Μάλιστα, ἡ ὀργάνωση Σαηεντόλοτζυ, ποὺ ἔχει ὡς γνωστὸν ἀντίστροφη (σχεδὸν σατανιστική) «ἠθική», μὲ «ἀξιωματικοὺς ἠθικῆς» καὶ μὲ δικό της στρατόπεδο συγκεντρώσεως στὶς ΗΠΑ γιὰ τοὺς ἀντιφρονοῦντες της, διατηρεῖ καὶ δική της μυστικὴ ὑπηρεσία. Στόχος της, ἡ κατάληψη τῆς ἐξουσίας «γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ πλανήτη», ὄχι μόνο μέσῳ μελῶν-πρακτόρων της, ἀλλὰ καὶ μὲ πληρωμένους συνεργάτες τους. Μὲ στόχο καταλήψεως τῆς ἐξουσίας καὶ στὰ Βαλκάνια (Βλ. ὅλως ἐνδεικτικῶς, π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου, Ναζισμὸς μὲ ἄλλο πρόσωπο, Ἀθήνα 1996).
Μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς 11ης Νοεμβρίου 2004 τοῦ Διοικητικοῦ Πρωτοδικείου τῆς Κολωνίας κρίθηκε ὅτι νομίμως παρακολουθεῖται ἡ ὀργάνωση Σαηεντόλοτζυ ἀπὸ τὴν Ὑπηρεσία Προστασίας τοῦ Πολιτεύματος (Γερμανικὴ ΕΥΠ), διότι ἐργάζεται γιὰ τὴν κατάργηση τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ποὺ κατοχυρώνονται στὸ γερμανικὸ Σύνταγμα.
Στὴν Ἑλλάδα, ἡ διείσδυσή τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως πρέπει νὰ εἶναι φοβερή, ἂν κρίνει κανεὶς ἀπὸ τὸ ὅτι, τρία τουλάχιστον πρόσωπα τῆς δημοσίας ζωῆς τῆς χώρας ἔχουν βρεθῆ δίπλα της καὶ τὴν ὑπεστήριξαν. Καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι παρ’ὅλο ποὺ ἔχει διαλυθεῖ μὲ δικαστικὲς ἀποφάσεις (7380/1996 τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν καὶ 10493/1997 τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν ), ἐξακολουθεῖ νὰ λειτουργεῖ καὶ νὰ διεισδύει..... Διαλύει καὶ ἀναμορφώνει τὴν προσωπικότητα τῶν μελῶν της κατὰ τέτοιο τρόπο ὥστε πολεμοῦν μὲ πλήρη ἀπασχόληση καὶ μέχρις ἐσχάτων γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἐπιρροῆς ἐπὶ τῶν ἐπιχειρήσεων, τῶν ΜΜΕ, τῶν γραφείων ὑπουργῶν ἢ βουλευτῶν, ποὺ τοὺς ὑποδεινύει ἡ ἡγεσία τους. Σύμπτωσις: δικηγόρος της ὑπῆρξε καὶ ὁ ἐκλιπὼν στὸ δυστύχημα τοῦ ἐλικοπτέρου Σινοὺκ κ. Μαῦρος, ποὺ εὑρίσκετο στὸ μοιραῖο ἐλικόπτερο ὡς νομικὸς σύμβουλος τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.
Καὶ ἐνῶ τὸ τοπίο δὲν ἔχει καθαρίσει ἀπὸ τὴν διείσδυση τέτοιων ὀργανώσεων στὴν Ἑλλάδα οὔτε στοιχειωδῶς, πῶς ἔρχονται τώρα ὡς τιμητὲς τῶν πάντων, τὰ σημερινὰ ΜΜΕ, πού ἀκόμη λειτουργοῦν μὲ μόνο κριτήριο, στὴν καλύτερη περίπτωση, τὸν ἐντυπωσιασμό; Καὶ τοῦτο, ἐνῶ τὸ καθεστὼς τῶν ἀδειῶν τῶν καναλιῶν διέπεται ἀκόμη ὄχι ἀπὸ τὸ δημόσιο συμφέρον ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἐπιχειρηματικὸ κέρδος, ἴσως δὲ καὶ ἀπὸ χρῆμα ὄχι καθαρό;

Νικολάου Σταυριανίδου(Πρωτοδίκου Διοικητικῶν Δικαστηρίων)