Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Πως η Άγκυρα ελέγχει την κυβέρνηση των Αθηνών

 Οι Τούρκοι όποτε θέλουν ρίχνουν την ελληνική κυβέρνηση- Οι 3 μουσουλμάνοι του ΣΥΡΙΖΑ ελέγχουν την πλειοψηφία- Τι γράφει η ΕΣΤΙΑ. Η Καταψήφιση του νομοσχεδίου περί τών προαπαιτουμένων από τούς κ.κ. Παναγούλη καί Νικολόπουλο
δεν αποτελεί ένα άμιγώς πολιτικό ζήτημα, ούτε καί ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Στην παρούσα φάση ή πλειοψηφία τού κυβερνητικού συνασπισμού Σύριζα-Ανεξαρτήτων Ελλήνων προσμετρά 153 βουλευτές.
Τό κρίσιμο ζήτημα δημιουργεΐται επειδή στους βουλευτές τού Σύριζα περιλαμβάνονται τρεις μοισουλμάνοι βουλευτές άπό τούς νομούς Ξάνθης καί Ροδόπης στήν Θράκη: Ο κ. Ζεΐμπέκ Χασάν Χουσεΐν πού έχει εκλεγεί στον νομό Ξάνθης, καί οί κ.κ. Μουσταφά Μουσταφά καί Καρά Γιουσούφ Λιχάν. πού έχουν έκλεγεί στον νομό Ροδόπης. Καί οί τρεις αυτοί βουλευτές είναι γνωστοί γιά τις ιδιαίτερα στενές σχέσεις καί τήν άμεση επιρροή πού τυγχάνουν του Τουρκικού Προξενείου στήν περιοχή καί τού καθοδηγούμενου άπό τήν Αγκυρα τοπικού πολιτικού μορφώματος DEB. Στήν παρούσα φάση. λοιπόν, ή κυβερνητική πλειοψηφία τών 153 βουλευτών πού υπερψήφισαν τά προαπαιτούμενα βασίζεται σέ βουλευτές τού Σύριζα άμεσα επηρεαζόμενους άπό τήν Αγκυρα καί τις πολιτικές της για καθεστώς αυτονομίας στήν Δυτική Θράκη.
12345678
Τό όλο σκηνικό γίνεται άκόμη πιό περίπλοκο μέ δεδομένο οτι στις έπόμενες εβδομάδες θά είσαχθούν πρός συζήτηση και ψήφιση ιδιαιτέρως αντιδημοφιλή νομοσχέδια, όπως αυτά που αφορούν στις περικοπές στό άσφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καί τούς νέους φόρους στους άγρότες.
Ό κ. Τσίπρας πραγματοποίησε τίς προηγούμενες ημέρες ένα όπολύτως άτυχες ταξίδι στην Τουρκία, τόσο ώς πρός τίς έθνικές μας προτεραιότητες όσο καί ώς Ευρωπαίος ηγέτης πού άπεδέχθη σιωπηλώς τίς αποδοκιμασίες τών Τούρκων φιλάθλων, κατά τήν διάρκεια τού ενός λεπτού σιγή στήν μνήμη τών φονευθέντων πολιτών στήν Γαλλία άπό τούς έγκληματίες τής Τζιχάντ.
Τό κύρος τού Πρωθυπουργού κλονίζεται καθημερινώς καί ή συνοχή τόσο στό εσωτερικό τού Σύριζα όσο καί σέ σχέση μέ τούς Ανεξάρτητους Έλληνες διασαλεύεται μέ μεγάλη ταχύτητα. Η συζήτηση  πού είχε ό Πρωθυπουργός μέ τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, κ. Παυλόπουλο χθες στήν όποια έθεσε ζήτημα εθνικής συναινέσεως ή ευρείας πολιτικής συγκλίσεως σέ ζητήματα στρατηγικής σημασίας γιά τήν χώρα, αποκτά επείγοντα χαρακτήρα ές αιτίας τής συνθέσεως τών 153 βουλευτών τής πλειοψηφίας.
Ο κ. Τσίπρας δεν έχει επιλογή, πρέπει άμεσα νά επιχειρήσει διεύρυνση τής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Η έλληνική κυβέρνηση με ευθύνη τού Σύριζα, έλέγχεται από την Αγκυρα.